ข่าวเผยแพร่

1900 ชีวิตปลอดภัยจากมาลาเรียด้วยความช่วยเหลือของชาวมอรมอน

ไข้จับสั่นและไข้เลือดออกเป็นปัญหาร้ายแรงในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย   ความต้องการมุ้งกันยุงสูงมากยิ่ง  สโมสรโรตารี ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับผู้สอนศาสนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังพยายามสุดความสามารถที่จะแจกจ่ายมุ้ง  3,691  หลังซึ่งบริจาคโดยศาสนจักรออกไปด้วย ความช่วยเหลือของนางสุภาภรณ์  เสมอเชื้อ งานยิ่งใหญ่งานนี้กำลังก้าวหน้าไป

สุภาภรณ์ทำงานอย่างแข็งขันในสโมสรโรตารีเมืองเถินมาตลอดหลายๆ ปี  เธอรักพี่น้องชาวไทยและต้องการรับใช้พวกเขา โดยการกำกับดูแลของเธอมุ้ง 1,900 หลัง อยู่ในเชียงใหม่  500 หลัง, ส่งไปสันป่าตอง  200 หลัง, ส่งไปชัยปราการ  100 หลัง, และส่งไปให้ชาวเขาในบ้านทุ่งหลวง  100 หลังจะส่งไปชายแดนเมืองแม่สายโดยตำรวจทางหลวงชายแดนจะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านการแจกจ่าย  200 หลัง อยู่ในฝางและพื้นที่โดยรอบ ส่วนมุ้งที่เหลืออยู่จะแจกจ่ายต่อไปอย่างทั่วถึงเขตจังหวัดเชียงใหม่

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ยัวร์ ผู้สอนศาสนาหน่วยงานสวัสดิการเพื่อมนุษยธรรม เป็นตัวแทนของมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยทำหน้าที่แจกจ่ายมุ้งเหล่านี้ให้กับมือของประชาชนมากมายที่มารวมกันบริเวณสโมสรโรตารีท้องที่ ในแต่ละเมืองที่กล่าวมา  รอยยิ้มมากมายปรากฏอยู่บนใบหน้าของทุกคนที่มารับบริจาคมุ้ง  งานนี้จะช่วยระงับการแพร่ระบาดของไข้จับสั่นและไข้เลือดออกได้อีกนานทีเดียว

ประธานสโมสรโรตารีท้องที่เป็นผู้กล่าวคำขอบคุณ ขณะสมาชิกสโมสรช่วยแจกมุ้งแก่ผู้มาชุมนุมกับมือ  คุณสุภาภรณ์รู้สึกซาบ ซึ้งกับมุ้ง  3,691 หลังอย่างยิ่ง แต่ก็ยังคงกล่าวว่ายังมีความต้องการมุ้งอีกหลายพันหลังอยู่เสมอไป

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.