ข่าวเผยแพร่

‘เลียโฮนา’ ให้ข่าวสารอันเป็นสากลสำหรับศาสนจักรทั่วโลก

นิตยสาร ‘เลียโฮนา’ จะไปถึงสมาชิกมากกว่าแต่ก่อนพร้อมข่าวสารที่ไปทั่วโลกและแจกจ่ายได้กว้างขวางขึ้น

universal_liahona.jpeg
คุณแม่กับลูกชายในกานาอ่าน “เลียโฮนา” ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไปจะมีนิตยสารระดับโลกสามฉบับได้แก่ “เลียโฮนา” สำหรับผู้ใหญ่ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” สำหรับวัยรุ่น และ “เพื่อนเด็ก” สำหรับเด็ก2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
              

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป ศาสนจักรจะยกเลิก “Ensign” และ “เลียโฮนา” จะกลายเป็นนิตยสารของศาสนจักรสำหรับสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนทั่วโลก

ปัจจุบัน “เลียโฮนา” มีเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนรวมอยู่กับเนื้อหาสำหรับสมาชิกผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นิตยสารดังกล่าวจัดทำเพื่อสมาชิกทุกวัยใน 48 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับ “Ensign” “New Era” หรือ “Friend”

liahona changes 1
The cover of the January 2021 "Liahona" magazine. © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
               

เวลานี้ศาสนจักรเปิดตัวนิตยสารระดับโลกที่ทำให้ผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็กทั่วโลกได้อ่านนิตยสารของตนเองทุกเดือนหรือเดือนเว้นเดือน

“การนำทางจากศาสดาพยากรณ์และผู้นำของเราสำคัญยิ่งในช่วงเวลาท้าทายเหล่านี้” ซิสเตอร์แชรอน ยูแบงค์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญและผู้ให้คำปรึกษาของ “เลียโฮนา” กล่าว “ดิฉันดีใจที่สมาชิกทุกคนของศาสนจักรมีโอกาสได้รับข้อคิดและคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ ซึ่งนิตยสาร ‘เลียโฮนา’ จะจัดให้”

‘เลียโฮนา’เล่มใหม่

ผู้อ่านนิตยสาร “เลียโฮนา” เล่มใหม่สามารถตั้งตารอคำสอนจากผู้นำศาสนจักร เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจที่แสดงให้เห็นวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ และบทความเสริมบทเรียนที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนใน “จงตามเรามา

Liahona changes 5
An article from the January 2021 "Liahona."© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
             

ถึงแม้ “เลียโฮนา” เล่มใหม่จะสั้นกว่าที่ผู้อ่านปัจจุบันเคยอ่านเล็กน้อย แต่จำนวนหน้าน้อยลงจะทำให้สามารถแจกจ่ายนิตยสารหลายภาษาได้ถี่ขึ้น สมาชิกจำนวนมากของศาสนจักรจะได้รับฉบับรายเดือนที่มีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ 48 หน้า สมาชิกอีกหลายท่านที่ปัจจุบันได้รับหนึ่งถึงสี่ฉบับต่อปี เวลานี้จะได้รับฉบับ 32 หน้าเดือนเว้นเดือน

สมาชิกใน 150 ประเทศโดยประมาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันตามข่าวสารพระกิตติคุณที่สอดคล้องกับสโลแกน “ของเลียโฮนา” คือ “การชี้ให้เราทุกคนเห็นพระเยซูคริสต์” บทความจะดึงดูดสมาชิกผู้ใหญ่ที่มีวัยและสถานการณ์ชีวิตต่างกัน แต่ให้ความจริงอันเป็นสากลที่จะเสนอข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้ผ่านยุคสมัยอันแสนวุ่นวายที่เรามีชีวิตอยู่

“ถึงแม้เราแต่ละคนจะเผชิญสภาวการณ์และความท้าทายเฉพาะตัว แต่เราทุกคนมีเป้าหมายว่าจะต้องมีความสุขและพบสันติ” ซิสเตอร์เรย์นา ไอ. อะบูร์โตที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “ดิฉันเชื่อว่าข่าวสารที่อยู่ใน ‘เลียโฮนา’ เป็นหนึ่งในวิธีแน่นอนที่สุดที่จะได้รับสันติและความสุขผ่านการดำเนินตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเรา”

ฟีเจอร์ใหม่ใน “เลียโฮนา” ปีที่จะมาถึงนี้จะเน้นเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ที่มีศรัทธา โดยอธิบายหลักพื้นฐานให้สมาชิกใหม่และช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักร ผู้อ่านสามารถตั้งตารอเกร็ดความรู้เรื่องการเป็นบิดามารดาและบทความเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู แต่ละฉบับจะมีบทความเกี่ยวกับหัวข้อคล้ายๆ ในนิตยสาร “เพื่อนเด็ก” และ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” เพื่อช่วยการสนทนาในครอบครัว ตัวอย่างเช่น ในฉบับที่จะถึงนี้ของนิตยสารทั้งสามฉบับจะมีบทความเหมาะกับวัยเกี่ยวกับหัวข้อเช่น การกักขัง ความพิการ และสุขภาพจิต

ผู้สั่งซื้อส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารของท้องที่แทรกอยู่กลางเล่ม หน้าเหล่านี้จะมีเรื่องราวและบทความที่เขียนในประเทศของสมาชิกที่รับนิตยสาร “ข่าวสารเฉพาะที่นั้นๆ ในนิตยสารจะช่วยสมาชิกรับมือกับสภาพแวดล้อมเฉพาะตนเพราะทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน” จีน บี. บิงแฮมประธานสมาคมสงเคราะห์กล่าว

liahona changes 2
The Relief Society presidency. (From left to right) Sister Sharon Eubank, President Jean B. Bingham, Sister Reyna I. Aburto.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
          

ความหมายเบื้องหลังชื่อนิตยสาร

ชื่อนิตยสาร “เลียโฮนา” มาจากพระคัมภีร์มอรมอนและหมายถึงเข็มทิศนำทางลีไฮกับครอบครัวขณะเดินทางไปแผ่นดินที่สัญญาไว้ เขาเหล่านั้นใช้เลียโฮนาเป็นเครื่องมือนำทางฉันใด บุคคลและครอบครัวสามารถใช้เลียโฮนาเป็นเครื่องนำทางได้ฉันนั้นเพื่อช่วยให้พวกเขาพบทางกลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสรรค์ ซิสเตอร์อะบูร์โตกล่าว

ประธานบิงแฮมกล่าวว่า “ท่านนึกภาพออกหรือไม่ว่าลีไฮกับครอบครัวสำนึกคุณเพียงใดเมื่อพบว่า เลียโฮนาจะนำทางพวกเขาไปสู่ความปลอดภัย? หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะรู้สึกพิศวงและสำนึกคุณเหมือนกันเมื่อเราได้รับถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์และผู้นำผ่านนิตยสาร เลียโฮนา

การเข้าถึงออนไลน์

นอกจากการเปลี่ยนแปลงนิตยสารแบบเล่มแล้ว นิตยสารศาสนจักรกำลังพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเข้าถึงสมาชิกของศาสนจักรทั่วโลกด้วย แต่ละเดือนศาสนจักรจะจัดพิมพ์เนื้อหา “เลียโฮนา” ดิจิทัลออนไลน์ที่ liahona.ChurchofJesusChrist.org และในแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณ ส่วนเสริมเหล่านี้จะสนับสนุนหัวข้อของเดือนนั้นและให้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวข้ออื่นด้วย

เนื้อหา “เลียโฮนา” ออนไลน์จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับหมวดคนหนุ่มสาวรายสัปดาห์ ถึงแม้หมวดนี้จะเริ่มในปี 2018 แต่เนื้อหาสร้างสรรค์โดยคนหนุ่มสาว เพราะจะมีคนหนุ่มสาวมากขึ้น และศาสนจักรจะพยายามผลิตเนื้อหามากขึ้นด้วย หมวดนี้จัดพิมพ์เนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์และจัดเตรียมสาระสำคัญให้คนหนุ่มสาว อาทิ สุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิต และวางแผนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการเอาชนะความสงสัย การเผชิญภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต การเยียวยาผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสนจักร บทความใหม่สำหรับคนหนุ่มสาวรายสัปดาห์จะอยู่บน ChurchofJesusChrist.org และในแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณ

Liahona changes 1
An article from the January 2021 "Liahona" from President Russell M. Nelson. Readers will continue to receive teachings from Church leaders in the magazine. © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
        

การปรับปรุงสำหรับอนาคต

“เลียโฮนา” กำลังเปลี่ยนเพื่อทำให้สมาชิกได้รับและอ่านเนื้อหาในนั้นได้ง่ายขึ้น ในเดือนต่อๆ ไป “เลียโฮนา” จะปรับปรุงประสบการณ์ทางออนไลน์และในอุปการณ์ส่วนตัวโดยเตือนผู้อ่านผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณและในช่องดิจิทัลเพิ่มเติมเมื่อมีเนื้อหาใหม่

“นับเป็นพรอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่มีถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกส่งตรงถึงบ้านของเราและบนอุปกรณ์ดิจิทัล!” ประธานบิงแฮมกล่าว “ดิฉันตื่นเต้นเมื่อคิดถึงผลที่นิตยสารเหล่านี้จะมีต่อแต่ละบุคคลผู้จะรู้ดีขึ้นว่าจะทำให้ชีวิตตนจดจ่อกับพระเยซูคริสต์และของประทานของพระองค์อย่างไร”

บอกรับเป็นสมาชิก “เลียโฮนา”

บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร “เลียโฮนา” หรือบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้เป็นของขวัญได้ที่ store.ChurchofJesusChrist.org

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.