ข่าวเผยแพร่

ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของงานพระวิหารและประวัติครอบครัว อัครสาวกกล่าว

การให้คำแนะนำแก่ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวมุ่งเน้นที่พระคริสต์ พันธสัญญา และการทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์

2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ที่สองจากซ้าย เล่าเรื่อง “ประสบการณ์ของลีไฮ” จาก 1 นีไฟ 5 ระหว่างการให้คำแนะนำแก่ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว ขณะผู้นำศาสนจักรในที่ประชุมฟังและติดตามไปทีละข้อ2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

เรื่องราวนี้นำเสนอที่นี่ด้วยความเอื้อเฟื้อของ TheChurchNews.com ไม่อนุญาตให้ใช้กับสื่ออื่น

โดย สก็อตต์ เทย์เลอร์ ข่าวศาสนจักร

จากการเน้นย้ำถึงการผูกมัดตนเองกับพระผู้ช่วยให้รอดผ่านพันธสัญญาและศาสนพิธีไปจนถึงการเชื่อมโยงตนเองกับประสบการณ์ของลีไฮที่เปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณเมื่อศาสดาพยากรณ์แห่งพระคัมภีร์มอรมอนท่านนี้ค้นพบบันทึกและลำดับการสืบเชื้อสายในแผ่นจารึกทองเหลือง การถ่ายทอดการให้คำแนะนำแก่ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวในปี 2023 ทำให้ได้รู้จักวิธีประยุกต์ใช้ส่วนตัวมากมาย

แต่แทนที่จะเป็นแนวทางที่กำหนดไว้เป็นโครงร่างและแนวทางปฏิบัติ การถ่ายทอดปีนี้ — ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม — นำเสนอการดูแบบอย่างการปรึกษาหารือกันและคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการสนทนา จากสภาวอร์ดและสภาสเตค

รับชมการถ่ายทอดที่บันทึกไว้ตอนนี้เลย

“ความปรารถนาของใจผมคือให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชุมผู้นำคืนนี้ ได้รู้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพรของการทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้ช่วยให้รอดเกิดขึ้นได้กับเขาเป็นรายบุคคล เฉพาะบุคคลและทรงพลัง” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว

เอ็ลเดอร์เบดนาร์กับเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. ซึ่งเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เป็นผู้นำในที่ประชุมผู้นำศาสนจักรในการสนทนาแบบสภา — ร่วมด้วยซูซาน เอช. พอร์เตอร์ ประธานปฐมวัยสามัญ ซิสเตอร์คริสติน เอ็ม. ยี ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคน สาวกเจ็ดสิบภาคเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และผู้อำนวยการบริหารแผนกพระวิหาร และเอ็ลเดอร์เควิน เอส. แฮมิลตัน สาวกเจ็ดสิบภาคเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และผู้อำนวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัวของศาสนจักร

2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
การถ่ายทอดการให้คำแนะนำแก่ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวปี 2023 ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือการสนทนาแบบสภากับผู้นำศาสนจักร—ในองค์ประชุมจากซ้าย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานซูซาน เอช. พอร์ตเตอร์ ซิสเตอร์คริสติน เอ็ม. ยี เอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคนและเอ็ลเดอร์เควิน เอส. แฮมิลตัน การถ่ายทอดนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo


 

 
ผูกมัดตนเองกับพระผู้ช่วยให้รอดผ่านพันธสัญญาและศาสนพิธี


เอ็ลเดอร์เบดนาร์เน้นย้ำความสำคัญของความเข้าใจลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ลำดับเหตุการณ์สำคัญของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ การปรากฏพระองค์ของพระบิดาและพระบุตรต่อโจเซฟ สมิธ การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตทำให้รู้ลำดับของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พยานของพระคริสต์และสิทธิอำนาจที่จะสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์และสิทธิอำนาจที่จะประกอบพันธสัญญาและศาสนพิธี

“บางครั้งเมื่อเราพูดถึงพระวิหาร” ท่านกล่าว “เราอาจไม่พูดถึงพันธสัญญาและศาสนพิธีบ่อยนัก และที่น่าเสียดายคือเราอาจเน้นย้ำเรื่องพระเยซูคริสต์น้อยไปด้วยซ้ำ

“เราเพียงจำเป็นต้องเปลี่ยนลำดับนั้นเสียหน่อย  มุ่งเน้นไปที่พระผู้ช่วยให้รอดก่อนสิ่งอื่น จากนั้นเน้นที่พันธสัญญาและศาสนพิธีที่ผูกมัดเราไว้ที่และกับพระองค์ — ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร

คำถามของเอ็ลเดอร์เบดนาร์ “การเข้าเทียมแอกที่และกับพระผู้ช่วยให้รอดหมายความว่าอะไรและเรื่องนี้มีผลกระทบต่อท่านอย่างไร?” ทำให้ผู้เข้าประชุมแต่ละคนแสดงเจตคติของตนออกมา

ประธานพอร์เตอร์ชี้ให้เห็นคำสอนของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันที่ว่าการให้เกียรติพันธสัญญานำไปสู่การเข้าถึงเดชานุภาพของพระเยซูคริสต์ได้ดียิ่งขึ้น

“สำหรับดิฉันนั้น เมื่อสวดอ้อนวอนขอสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ดิฉันรู้สึกเหมือนตนเองสามารถเข้าถึงพระเจ้าด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยรู้ว่าดิฉันไม่ได้ดีพร้อมแต่พระองค์ทรงดีพร้อม รู้ว่าดิฉันกำลังดิ้นรนต่อสู้ และดิฉันสามารถมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ในพันธสัญญา และว่าพระองค์จะทรงช่วยดิฉันและดิฉันสามารถดึงเดชานุภาพของพระองค์มาและไม่พึ่งพาเพียงตนเอง” เธอกล่าว ”และนั่นทำให้ดิฉันมีปีติสุขอย่างมาก”

เมื่อนึกถึงพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเอโนคว่า “จงเดินกับเรา” (โมเสส 6:34) เอ็ลเดอร์แฮมิลตันกล่าวว่า: “ขณะคิดถึงภาพเส้นทางพันธสัญญา ผมนึกภาพพระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ข้างเรา เทียมแอกกับเรา ผูกมัดกับเรา ทรงเดินกับเราไปตามเส้นทางนั้นผ่านชีวิตทั้งขาขึ้นขาลงและเรื่องท้าทายทุกอย่าง พระองคทรงพร้อมที่จะช่วยเราเสมอ”

Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
เอ็ลเดอร์เควิน เอส. แฮมิลตัน ผู้อำนวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัว แบ่งปันความคิดระหว่างการสนทนาในการถ่ายทอดคำแนะนำผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวปี 2023 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

 
เอ็ลเดอร์เบดนาร์เตือนสมาชิกที่ยุ่งอยูกับงานของศาสนจักรแต่ไม่จดจ่ออยู่กับพระคริสต์ “เราเป็นพยานถึงพระคริสต์ เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์ เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์” ท่านกล่าวโดยถอดความมาจาก 2 นีไฟ 25:26 “ผู้นำทุกคนควรตัดสินใจอย่างมีสติในทุกโอกาสและในทุกสภาวการณ์ที่จะแน่ใจว่ามีการเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดอย่างเหมาะสมในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ”

เอ็ลเดอร์ดันแคนกล่าวว่า: “มองหาพระคริสต์ในศาสนพิธี — ไม่ว่าจะเป็นบัพติศมาหรือศีลระลึกหรือศาสนพิธีในพระวิหาร — จากนั้นพึ่งพาพระองค์  ระหว่างศาสนพิธีเหล่านั้นแต่ละอย่างจงพึ่งพาพลานุภาพของพระองค์ ... และเมื่อเรามีโอกาสที่จะไปพระวิหาร เราสามารถคิดถึง [บรรพชนของเรา] ได้ เราสามารถคิดถึงสิ่งที่เรากำลังจะทำแทนพวกเขา รวมถึงการนมัสการของเราต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และนี่ก็จะนำศาสนพิธีทั้งหมดมารวมกัน”

ภาคแรกของการถ่ายทอดจบลงโดยการเชิญให้ผู้ชมหยุดชมการถ่ายทอดแล้วปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับคำถามสองข้อ:

 • การผูกมัดกับพระผู้ช่วยให้รอดผ่านพันธสัญญาและศาสนพิธีเป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร?
 • มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถช่วยให้สมาชิกในวอร์ดหรือสเตคของเราผูกมัดตัวเขาเองกับพระผู้ช่วยให้รอดผ่านพันธสัญญาและศาสนพิธี?


  การทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์


  เอ็ลเดอร์กองแบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียกว่า ”ประสบการณ์ของลีไฮ” อยู่ใน 1 นีไฟ 5:10-17 ข้อพระคัมภีร์นี้บรรยายเรื่องที่ลีไฮได้รับแผ่นจารึกทองเหลืองและค้นพบทั้งบันทึกและลำดับการสืบเชื้อสายของบรรพบุรุษของท่าน — แล้วท่านก็เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

  2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
  2023-Temple-and-Family-History-Leadership-Instruction
  เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ที่สองจากซ้าย เล่าเรื่อง “ประสบการณ์ของลีไฮ” จาก 1 นีไฟ 5 ระหว่างการให้คำแนะนำแก่ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว ขณะผู้นำศาสนจักรในที่ประชุมฟังและติดตามไปทีละข้อ2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  Download Photo


  โดยเน้นย้ำเรื่องลำดับของบันทึก ลำดับการสืบเชื้อสายและพระวิญญาณ เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่า: “เราแต่ละคนสามารถมีประสบการณ์ทางวิญญาณส่วนตัวได้เช่นเดียวกับที่ศาสดาพยากรณ์ลีไฮมี ด้วยการไปที่ 1 นีไฟ 5 แล้วอ่านเรื่องดังกล่าวอีกครั้งถึงวิธีที่เราได้บันทึกและลำดับการสืบเชื้อสาย  เรานึกถึงวิธีที่เราเชื่อมโยงกับผู้คน เรื่องราวของพวกเขา และขณะเราเชื่อมโยงในวิธีนั้น เรารู้สึกถึงพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงมีพระประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเรา

  “เมื่อเรามีประสบการณ์นั้น เราจะแบ่งปันได้ เรามีวิธีที่ทันสมัย — ปฏิบัติได้จริงและเรียบง่ายที่จะทำสิ่งนี้ ซึ่งเราแต่ละคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้” ท่านกล่าว โดยอ้างถึง FamilySearch ทางออนไลน์และแหล่งช่วยอื่นๆ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ “งานนี้เริ่มที่พระผู้ช่วยให้รอด แล้วไปที่ศาสนพิธี จากนั้นไปที่ครอบครัว”

  จากนั้นสมาชิกในที่ประชุมเปิดโทรศัพท์มือถือของตน เปิดไปที่ ศาสนพิธีพร้อมทำ ในแอป FamilySearch “เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นในหนึ่งนีไฟ ความคิดของผมแล่นไปที่ ศาสนพิธีพร้อมทำ ซึ่งที่นั้นจะคุณจะเห็นจริงๆ ว่าคุณเชื่อมโยงอยู่” เอ็ลเดอร์ดันแคนกล่าว “ช่างเหมือนกับการที่เราเกิดสัมฤทธิผลด้วยตนเองในสิ่งที่ลีไฮประสบ”

  ซิสเตอร์ยีเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการเล่นเปียโนและการเข้าใจโน้ตตัวหนึ่งง่ายขึ้นเมื่อพิจารณาถึงบริบทของสิ่งที่มาก่อนและหลังโน้ตนั้น “ดิฉันเข้าใจตนเองดีขึ้นเมื่อเข้าใจผู้คนของฉัน ครอบครัวของฉันที่มาก่อนและไปจนถึงคนที่จะตามมาภายหลัง” เธอกล่าว “ดิฉันเข้าใจส่วนของดิฉันในที่นั้นได้และเราเชื่อมโยงกันชั่วนิรันดร์  ไม่มีการแตกแยก และนี่คือวิธีที่เราจะเชื่อมโยงและให้คนอื่นๆ แต่ละคนได้เชื่อมโยงกับการผูกมัดนิรันดร์เหล่านั้น”

  เอ็ลเดอร์แฮมิลตันย้ำเตือนผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าถึงอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตว่าจุลสาร “ครอบครัวของฉัน” ได้ช่วยทั้งบุคคลและครอบครัวทั่วโลกในการรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันรายชื่อและข้อมูลของบรรพชนผ่าน FamilySearch เพื่อประกอบศาสนพิธีพระวิหาร

  ข้อมูลของศาสนจักรแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้นำวอร์ดมีส่วนร่วมในการส่งรายชื่อไปพระวิหาร สมาชิกวอร์ดก็จะมีส่วนร่วมแบบเดียวกันเพิ่มขึ้น ท่านเสริมว่า “วิธีเรียบง่ายที่สุดที่ผู้นำสามารถช่วยได้อย่างแท้จริงในการทำให้ผู้คนมาพระวิหารและมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมด้วยต้วผู้นำเองก่อน”

  การกระตุ้นเตือนตอนท้ายของการถ่ายทอดภาคที่สองคือ:

  • ให้แน่ใจว่าท่านมีบัญชี FamilySearch ของท่านเอง (แผ่นจารึกทองเหลืองของท่านเอง) เพื่อช่วยสมาชิกสภาคนอื่นๆ ตามที่จำเป็น
  • ช่วยให้ผู้อื่นใช้ ศาสนพิธีพร้อมทำ ใน FamilySearch.org หรือ แอปสาแหรกครอบครัว
  • เราจะช่วยให้สมาชิกวอร์ดหรือสเตคของเราทุกคนได้รับประสบการณ์เหมือนกับเราได้อย่างไร?
  2023-temple-and-family-history-instruction
  2023-temple-and-family-history-instruction
  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กับเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กองแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ซูซาน เอช. พอร์เตอร์ ประธานปฐมวัยสามัญ ซิสเตอร์คริสเต็น เอ็ม. ยี ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคน และเอ็ลเดอร์เควิน เอส. แฮมิลตัน 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  Download Photo

   
  ข่าวสารจากภาคและคำเชิญให้ลงมือทำ

  การถ่ายทอดคำแนะนำภาคที่สามและภาคสุดท้ายเริ่มด้วยวิดีโอข่าวสารสั้นๆ จากฝ่ายประธานภาคของผู้ชม ตามด้วยการแสดงประจักษ์พยานปิดท้ายของสมาชิกองค์ประชุม

  “ผมหวังว่าแต่ละคนจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนทำได้ นั่นคือเราสามารถมาหาพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยพันธสัญญา” เอ็ลเดอร์กองกล่าวแล้วเสริมว่า “โดยธรรมชาติแล้วเราจะมาหาคนที่เรารักและมีค่าที่สุดในชีวิตของเรา และมีหลายสิ่งพิเศษที่เราสามารถทำได้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อทำให้ครอบครัวของเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เพื่อทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกาลเวลาและนิรันดร และได้รู้สึกแล้วว่าเราแต่ละคนจะพบสิ่งที่เป็นขั้นตอนต่อไปสำหรับเราและสำหรับผู้ที่เรารับใช้ เพื่อมาหาพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยพันธสัญญาและการนำครอบครัวของเรามาด้วย”

  เอ็ลเดอร์เบดนาร์เพิ่มคำเชิญและพรในตอนท้ายของประจักษ์พยานของท่าน: “โดยกุญแจอัครสาวกที่เราถืออยู่ เอ็ลเดอร์กองและผม ขออวยพรที่เรียบง่ายยิ่งแก่ท่านว่าด้วยเดชานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะอ่าน 1 นีไฟ 5 ท่านจะเห็นตนเองและครอบครัวของท่านในข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น”

  ต่อจากนั้นเป็นการรวบรวมข้อความที่ค้ดเลือกและยกมา 10 ข้อ — เป็นคำสอน คำเชิญ สัญญาและพร — จากประธานเนลสันเรื่องพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ พระนิเวศน์ของพระเจ้าและพันธสัญญาพระวิหาร (ทั้ง 10 ข้อรวบรวมไว้และมีให้อ่านใน TheChurchNews.com)

  “เนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำในพระวิหาร” ท่านสอนไว้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2020 “ขณะท่านคิดเรื่องพระวิหารมากขึ้น พร้อมกันนั้นท่านจะคิดเรื่องของพระองค์ไปด้วย”

  จากนั้นสภาสเตคและสภาวอร์ดรวมทั้งผู้ชมคนอื่นๆ ได้รับคำถามสองข้อสุดท้าย:

  • พระวิญญาณทรงสอนสิ่งใดแก่ท่านเมื่อท่านเพิ่งฟังคำแนะนำครั้งนี้ไปแล้ว?
  • ในฐานะสภา ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไร?

  Text Copyright 2023 Deseret News Publishing Company.

  หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.