หัวข้อ

โอเพ่นเฮาส์พระวิหาร

เมื่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสร้างพระวิหารแห่งใหม่ อาคารศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ทุกคนสามารถเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์นี้ ซึ่งปกติจะเปิดให้ชมประมาณสองสามสัปดาห์ หลังจากนั้นจะอุทิศพระวิหารอย่างเป็นทางการและเปิดรับเฉพาะสมาชิกศาสนจักรที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในศาสนาเท่านั้น

ในช่วงโอเพ่นเฮาส์ ผู้มาเยือนเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระวิหารและสาเหตุที่พระวิหารสำคัญต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ประสบการณ์โอเพ่นเฮาส์เริ่มด้วยวีดิทัศน์แนะนำสั้นๆ จากนั้นมัคคุเทศก์อาสาจะนำผู้มาเยือนเข้าไปในพระวิหาร เมื่อเข้าข้างใน มัคคุเทศก์จะอธิบายงานที่ทำในห้องสำคัญๆ ซึ่งอาจได้แก่ การสอนการแต่งงาน หรือ บัพติศมา มัคคุเทศก์จะให้คำอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเบื้องหลังงานเหล่านี้ด้วย เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชม มัคคุเทศก์จะพาผู้มาเยือนไปที่บริเวณรับรองเพื่อรับประทานอาหารว่างและจะมีอาสาสมัครที่นั่นคอยตอบคำถามเพิ่มเติม

โอเพ่นเฮาส์พระวิหารเข้าชมฟรีแต่อาจมีบางครั้งต้องใช้บัตรเพราะผู้ต้องการเข้าชมมีมาก นอกจากจะให้สาธารณชนเข้าชมแล้ว โอเพ่นเฮาส์พระวิหารมักมีทัวร์สำหรับเพื่อนบ้าน ผู้รับเหมาก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง สื่อท้องที่ ผู้มีตำแหน่งสูงในชุมชนและรัฐบาลที่เชิญมาด้วย

สำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระวิหารเป็น “พระนิเวศน์ของพระเจ้า” สถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลก พิธีพระวิหารผูกมัดครอบครัวไว้ด้วยกันตลอดกาล สอนจุดประสงค์ของชีวิตและอธิบายแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า การเข้าพระวิหารเน้นการเติบโตทางวิญญาณและเพิ่มปณิธานของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

ปัจจุบันมีพระวิหารเปิดดำเนินการ 134 แห่งทั่วโลกและประกาศสร้างหรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง 26 แห่ง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.