หัวข้อ

โควรัม

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำว่า โควรัมหมายถึงชายกลุ่มหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตเฉพาะกลุ่ม โควรัมสูงสุดในศาสนจักรคือฝ่ายประธานสูงสุด ตามด้วย โควรัมอัครสาวกสิบสอง มีสาวกเจ็ดสิบจำนวนแปดโควรัมที่ช่วยบริหารงานศาสนจักรทั่วโลก กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมระดับท้องที่มีโควรัมในแต่ละตำแหน่งต่อไปนี้: มัคนายก ผู้สอน ปุโรหิต และ เอ็ลเดอร์ มีโควรัมของมหาปุโรหิตในระดับสเตคด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.