หัวข้อ

โครงสร้างองค์กรของศาสนจักร

สำนักงานใหญ่

ศาสนจักรนำโดยอัครสาวก 15 ท่าน อัครสาวกอาวุโสที่สุดคือประธานศาสนจักร และท่านเลือกอัครสาวกอีกสองคนเป็นที่ปรึกษา ทั้งสามท่านนี้ทำหน้าที่ฝ่ายประธานสูงสุด ซึ่งเป็นคณะปกครองสูงสุดของศาสนจักร อัครสาวกอีกสิบสองท่านตั้งเป็นโควรัมอัครสาวกสิบสอง— องค์กรปกครองสูงสุดอันดับสองของศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองช่วยกันควบคุมดูแลทั้งศาสนจักร สมาชิกศาสนจักรดำเนินตามโครงสร้างองค์กรลักษณะนี้ดังที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่

สมาชิกศาสนจักรถือว่าอัครสาวกทุกท่านเป็น “พยานพิเศษ” ของพระเยซูคริสต์ทั่วโลก พวกท่านเดินทางบ่อยครั้ง โดยปราศรัยและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มใหญ่ที่มาชุมนุมกันและผู้ไม่เป็นสมาชิกที่สนใจ และพบปะกับผู้นำในท้องที่

ผู้นำเรียกสาวกเจ็ดสิบ — อีกตำแหน่งหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ — มาช่วยอัครสาวกสิบสองและรับใช้ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีโควรัมสาวกเจ็ดสิบจำนวนแปดโควรัม แต่ละโควรัมอาจมีถึง 70 ท่าน สาวกเจ็ดสิบบางท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารที่สำนักงานใหญ่ แต่ส่วนใหญ่อาศัยและทำงานในเขตภูมิภาคที่ศาสนจักรกำหนด

ดูประกอบ: “วิธีเลือกประธานศาสนจักร”

กลุ่มผู้ร่วมประชุมในท้องที่

หัวหน้ากลุ่มผู้ร่วมประชุมเรียกว่าอธิการ “เขตศาสนา” ในการบริหารงานของอธิการเรียกว่าวอร์ด

วอร์ดกลุ่มหนึ่งตั้งเป็นสเตค ผู้นำสเตคเรียกว่าประธานสเตค “สเตค (Stake)” ไม่ใช่คำที่พบในพันธสัญญาใหม่ แต่นำมาจากอุปมาเรื่องกระโจมในพันธสัญญาเดิมซึ่ง “กระโจม” หรือศาสนจักรต้องตรึงไว้ด้วยหลักหมุด (stakes)

ประธานสเตคและอธิการเป็นผู้นำที่สมาชิกทั่วไปของศาสนจักรพบปะบ่อยที่สุด ผู้นำเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือนและมีความเป็นอิสระมากในการปกครองเขตท้องที่

สมาชิกต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อบริหารงานสเตคหรือวอร์ดและสนองความต้องการของสมาชิก ผู้นำในท้องที่ขอให้สมาชิกส่วนใหญ่กระทำคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง หน้าที่ต่างๆ ได้แก่ตำแหน่งบริหารงานในท้องที่ การสอน หรือตำแหน่งที่เน้นการบำเพ็ญประโยชน์ ความรับผิดชอบเหล่านี้หมุนเวียนไปเป็นครั้งคราว โดยปกติอธิการรับใช้ประมาณห้าปีและประธานสเตครับใช้ประมาณเก้าปี

องค์การสนับสนุน

{nb}

ศาสนจักรจัดให้มีองค์การช่วยระดับท้องที่เรียกว่าสมาคมสงเคราะห์ โรงเรียนวันอาทิตย์ เยาวชนชาย เยาวชนหญิง และปฐมวัย

ศาสนจักรดำเนินงานระบบการศึกษา ระบบสวัสดิการ และโปรแกรมเผยแผ่ศาสนา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.