หัวข้อ

แผนแห่งความรอด

  • วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมองการดำรงอยู่ของมนุษย์ในบริบทของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ชีวิตก่อนเกิดที่วิญญาณของมวลมนุษย์อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์จนถึงชีวิตอนาคตในที่ประทับของพระองค์ซึ่งการเติบโต การเรียนรู้ และการปรับปรุงแก้ไขจะดำเนินต่อไป
  • ชีวิตบนแผ่นดินโลกถือเป็นสภาพของการทดลองซึ่งชายและหญิงจะได้รับการทดสอบและการทดลอง—และจะได้รับประสบการณ์ซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่น
  • วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่ามนุษย์จะทำผิด จึงทรงเตรียมพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ผู้จะทรงรับบาปของโลกไว้กับพระองค์ แม้ของประทานบางอย่างของการชดใช้ไม่มีเงื่อนไข (ร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิต ความเป็นอมตะ) แต่พระองค์ทรงคาดหวังให้ชายหญิงกลับใจจากบาปและพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระคริสต์เพื่อจะก้าวหน้าต่อไปและบรรลุศักยภาพของตนในชีวิตหน้า
  • สำหรับสมาชิกศาสนจักร ความตายทางร่างกายบนแผ่นดินโลกไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มขั้นต่อไปในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับลูกๆ ของพระองค์ อีกทั้งความตายไม่จำต้องเป็นจุดสิ้นสุดของสัมพันธภาพกับบุคคลที่เรารัก ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์— ไม่เฉพาะในชีวิตนี้ สมาชิกครอบครัวที่ยอมรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และทำตามแบบอย่างของพระองค์สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ผ่านศาสนพิธีผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
  • หลักคำสอนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนว่าหลังการฟื้นคืนชีวิต ทุกคนจะได้รับการพิพากษาและรางวัลสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำในชีวิตนี้ ผู้มีค่าควรกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์จะเป็น “ทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์” (โรม 8:17) สืบทอดทั้งหมดที่พระบิดาทรงมี พวกเขาจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และกับครอบครัว
  • คนที่เลือกไม่ทำตามพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์จะได้รับรางวัลตามสิ่งที่ทำในชีวิตนี้ แต่จะไม่ได้รับรัศมีภาพของการอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.