หัวข้อ

แทเบอร์นาเคิล

สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการชุมนุม แต่ส่วนใหญ่หมายถึงซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลตั้งอยู่บริเวณเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้และเป็นศูนย์ใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.