ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1994

เอ็ลเดอร์ เฮลส์ได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1975 ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองและจากนั้นเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านเคยเป็นอธิการควบคุมของศาสนจักรตั้งแต่เดือนเมษายนปี 1985 จนได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง

ท่านเป็นตัวแทนเขตห้าปีก่อนจะได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นประธานสาขา อธิการ สภาสูง และที่ปรึกษาฝ่ายประธานสเตค ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่ลอนดอน ประเทศอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

ก่อนที่ท่านจะได้รับเรียกให้รับใช้ศาสนจักรเต็มเวลา เอ็ลเดอร์เฮลส์มีงานอาชีพที่โดดเด่นทางธุรกิจ ท่านทำงานในตำแหน่งผู้บริหารกับบริษัทระดับชาติสามแห่ง

เอ็ลเดอร์เฮลส์เกิดที่นิวยอร์กซิตี้ ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูทาห์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากฮาวาร์ด ท่านประจำการกองทัพอากาศสหรัฐทำหน้าที่นักบินเครื่องบินไอพ่นต่อสู้อากาศยาน

ท่านแต่งงานกับแมรีย์ แครนดอล มีบุตรชายสองคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.