ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ (85ปี)

 

ซอลท์เลคซิตี้ — เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สมาชิกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงแก่กรรมวันนี้ เวลา12:15 นาฬิกา ด้วยโรคชรา ท่านสิริอายุได้ 85 ปี เอ็ลเดอร์เฮลส์อยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองซอลเลคกับครอบครัวของท่านเมื่อท่านถึงแก่กรรม

โรเบิร์ต ดีน เฮลส์เกิดในนิวยอร์กซิตี้ วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1932 ท่านจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่านเข้าประจำการกองทัพอากาศสหรัฐเป็นนักบินรบ ท่านแต่งงานกับแมรีย์ แครนดอลล์ ท่านทั้งสองมีบุตรชายสองคน

เอ็ลเดอร์เฮลส์ได้รับการสนับสนุนในวันที่ 2 เมษายน 1994 สู่ โควรัมอัครสาวกสิบสอง และได้รับการเรียกเป็น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 4 เมษายน 1975 ในฐานะเจ้าหน้าชั้นผู้ใหญ่ ท่านได้รับใช้เป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองและหลังจากนั้นเป็นสมาชิกของโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านเป็นอธิการควบคุมของศาสนจักรตั้งแต่เดือนเมษายน 1985 จนกระทั่งท่านได้รับการเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองในปี 1994

"ท่านดำเนินชีวิตตามประจักษ์พยานของท่าน" ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว "ท่านรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ท่านรู้จักพระผู้ช่วยให้รอด และท่านรักพระผู้ช่วยให้รอด … และท่านประพฤติปฏิบัติตนเสมือนพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้"

การเรียกของอัครสาวกสิบสองคือการเป็น "พยานพิเศษของพระเยซูคริสต์" ไปทั่วโลก เอ็ลเดอร์เฮลส์สอนว่า "ถ้าเรามีศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรงช่วยเราผ่านพ้นการทดลองและความยากลำบาก เราจะสามารถอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่และกลับไปยังที่ประทับของพระองค์หลังจากการทดลองในชีวิตนี้ พระองค์ทรงพระชนม์และทรงรู้จักและรักเราทุกคน พระเจ้าองค์ทรงประสงค์อย่างมากที่จะให้พรเราถ้าเรามาหาพระองค์"

ก่อนการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เอ็ลเดอร์เฮลส์รับใช้เป็นผู้แทนระดับเขตเป็นเวลาห้าปี โดยสอดส่องดูแลสมาชิกศาสนจักรมากมายหลายแห่ง ท่านรับใช้เป็น ประธานสาขา, อธิการ (สามครั้ง), สมาชิกสภาสูง และที่ปรึกษาของ ประธานสเตค ท่านดำรงตำแหน่งทางศาสนาทั้งหมดในฐานะบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญยิ่ง ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่ของคณะเผยแผ่อังกฤษ ลอนดอนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 และรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญของศาสนจักร

"เอ็ลเดอร์เฮลส์เป็นผู้สร้างคน" ประธานอายริงก์กล่าว "ท่านได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างเงียบๆ มานานหลายปี เมื่อท่านพบว่าบางคนมีความต้องการ ท่านจะทำบางอย่างกับความต้องการนั้น"

ก่อนการเรียกให้รับใช้ศาสนจักรเต็มเวลา เอ็ลเดอร์เฮลส์มีอาชีพธุรกิจที่โดดเด่น ท่านทำงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทระดับชาติสามแห่ง ประธานอายริงก์อธิบายถึงเอ็ลเดอร์เฮลส์ว่าเป็นนักธุรกิจที่ "ยอดเยี่ยม" ที่ "อ่อนโยน" และซื่อสัตย์และมี "ความสามารถในการอ่านผู้คน"

ศาสนจักรจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีศพเมื่อได้รับกำหนดการ ขณะนี้ยังไม่มีมติใดๆ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งแทนในโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.