ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นกระตุ้นให้วิสุทธิชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเชื่อในพระคริสต์

นี่เป็นการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งแรกในหกครั้งที่ศาสนจักรจัดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมสำหรับคนหนุ่มสาวทุกทวีป

อัครสาวกของพระเยซูคริสต์และภรรยาของท่านนำข่าวสารที่คุ้นเคยเรื่องความหวังมาให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่พูดภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและซิสเตอร์เคธี แอนเดอร์เซ็น ภรรยาพูดที่การให้ข้อคิดทางวิญญาณระดับภาคครั้งแรกในหกครั้งสำหรับคนหนุ่มสาววิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่อายุ 18 ถึง 30 ปี การให้ข้อคิดทางออนไลน์เหล่านี้จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปี 2021 เมื่อจัดครบแล้วการให้ข้อคิดทางวิญญาณเหล่านี้จากอัครสาวกทั้งหกท่านจะไปถึงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกทวีป

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นพูดเป็นภาษาฝรั่งเศส ผู้นำอาวุโสท่านนี้พูดได้ทั้งภาษาโปรตุเกสและสเปน ท่านเคยอยู่ในฝรั่งเศสและบราซิล ท่านเริ่มต้นด้วยบรรทัดหนึ่งจากอัครสาวกเปาโลที่ บันทึกไว้ในพันธสัญญาใหม่: “[ศรัทธา] คือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

“ความมั่นใจ ความแน่ใจ นี่แหละคือศรัทธา นี่แหละคือความเชื่อ” เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นกล่าว ท่านพูดสดจากห้องบันทึกเสียงที่เทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ “นี่เป็นความจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเรา วิญญาณเราปรารถนาจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและปรารถนาจะมีศรัทธาในพระคริสต์”

จากนั้นท่านอัครสาวกให้คำตักเตือนหกข้อเกี่ยวกับความเชื่อ:

  1. เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า
  2. เชื่อว่าท่านเป็นธิดาหรือบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงรู้จักท่านเป็นส่วนตัวและทรงรักท่านอย่างสมบูรณ์
  3. เชื่อว่าท่านสามารถพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ของท่านได้และพระองค์จะทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  4. เชื่อว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ากำลังรุดไปทั่วโลก และเราแต่ละคนเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด
  5. เชื่อว่าคนอื่นๆ ที่ท่านรู้จักจะน้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
  6. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2021 21:00 น. เวลาตามมาตรฐานเขตภูเขา เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์จะพูดกับคนหนุ่มสาวในเอเชียและแปซิฟิก สำหรับผู้รับชมในภาคเอเชีย การให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งนี้จะมีให้รับชมในภาษาเขมร กวางตุ้ง อังกฤษ อินโดนีเซีย จีนกลาง และไทย ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางหน้าเฟซบุ๊กทางการของศาสนจักรในท้องที่

หมายเหตุ: วีดิทัศน์ YouTube แต่ละครั้งจะมีให้รับชมหลังการถ่ายทอด 30 วัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.