ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์

เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ ได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2013 เมื่ออายุ 60 ปี ขณะท่านได้รับการเรียกนี้ท่านกำลังรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่บังกาลอร์ อินเดีย

เอ็ลเดอร์ฟังก์รับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์เมื่อปี 1976 จากนั้นท่านได้รับจูริส ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งโรงเรียนกฎหมายยูทาห์ในปี 1979 ก่อนการเรียกสู่การรับใช้ศาสนจกัรเต็มเวลา ท่านเป็นทนายความและหุ้นส่วนในบริษัทกฎหมายของเชอร์แมนและเฮาเวิร์ด แอลแอลซีในเด็นเวอร์ โคโลราโด
เอ็ลเดอร์ฟังก์เคยรับใช้ในการเรียกของศาสนจักรมากมายรวมถึงการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในอินโดนีเซีย อธิการ สมาชิกสภาสูง ประธานสเตค สาวกเจ็ดสิบภาคและประธานคณะเผยแผ่ท่านรับใช้ในคณะกรรมการอำนวยการขององค์กรชุมชนหลายแห่งรวมถึงการเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาเขตเด็นเวอร์ของคณะลูกเสือแห่งอเมริกา
แรนดี ดี. ฟังก์เกิดที่โลแกน ยูทาห์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1952 ท่านสมรสกับแอนเดรีย ไคลด์เมื่อเดือนพฤษภาคม 1976 ทั้งสองมีบุตรธิดาหกคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.