ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสันได้รับแต่งตั้งสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2015  ณ เวลาที่ท่านได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองท่านรับใช้เป็นฝ่ายอธิการควบคุมของศาสนจักร ท่านดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012  ท่านได้รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบในปี 2008 และรับใช้เป็นประธานภาคเอเชียเหนือ  การรับใช้ที่ผ่านมาของท่านในศาสนจักรได้แก่ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ฟุกุโอะกะ สมาชิกสภาสูง อธิการ ที่ปรึกษาประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นะโงะยะและครูโรงเรียนวันอาทิตย์ 

ท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตท  ท่านร่วมก่อตั้งบริษัทไอคอนเฮลธ์แอนด์ฟิทเนส ซึ่งท่านเป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจนถึงปี 2008  ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลเมืองและมีตำแหน่งในสภาคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันเติบโตที่แคชแวลลีย์ ยูทาห์ ท่านแต่งงานกับลีซา จีน ฮิกลีย์ และพวกท่านมีบุตรชายสี่คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.