ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด เป็นสมาชิก โควรัมอัครสาวกสิบสองของ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่านรับใช้เป็นอัครสาวกตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1985 ท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อให้คำแนะนำสมาชิกศาสนจักรและกำกับดูแลกิจธุระในแต่ละวันของศาสนจักรทั่วโลก

 

ท่านเกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1928 เป็นบุตรของเมลวีน อาร์. และเยอรัลดีน สมิธ บัลลาร์ด ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูทาห์

สมัยเป็นหนุ่ม ท่านรับใช้ งานเผยแผ่ให้ศาสนจักรที่ ประเทศอังกฤษโดยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ ท่านรับใช้เป็นอธิการสองวาระเช่นกัน

ในปี 1974 ท่านได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่โทรอนโต แคนาดา ขณะกำลังรับใช้ท่านได้รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง สาวกเจ็ดสิบในเดือนเมษายน ค.ศ. 1976 ในฐานะสมาชิกสาวกเจ็ดสิบท่านดูแลและอบรมผู้นำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน จากนั้นท่านรับใช้เป็นสมาชิกฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 1980 ถึงเดือนตุลาคมปี 1985 ดูแลโควรัมสาวกเจ็ดสิบของศาสนจักร การปฏิบัติศาสนกิจของท่านส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่งานเผยแผ่ศาสนา

ก่อนการเรียกเป็นผู้นำเต็มเวลาของศาสนจักร เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดสนใจธุรกิจด้านรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุน ท่านรับใช้ในคณะกรรมาธิการพลเรือนและคณะกรรมการของศาสนจักรหลายองค์กร

ท่านแต่งงานกับบาร์บารา โบเวน ใน พระวิหารซอลท์เลค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1951 มีบุตรชายสองคนและบุตรสาวห้าคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.