ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต

เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2019  ขณะได้รับเรียก ท่านรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคและสมาชิกในโควรัมที่แปดของสาวกเจ็ดสิบในภาคเอเชีย  ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยภาคในภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารของแผนกผู้สอนศาสนาที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักร  ปัจจุบันท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์ไตได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก UCLA Anderson School of Management  ท่านประกอบอาชีพด้านวาณิชธนกิจและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอ็ลเดอร์ไตรับใช้ในการเรียกศาสนจักรหลายตำแหน่ง รวมถึงเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย เมลเบิร์น

เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน มิง เจ๋อ ไต เกิดในฮ่องกง  ท่านแต่งงานกับนาโอมิ โทมะ ในปี 1995  ทั้งสองท่านเป็นบิดามารดาของบุตรหกคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.