ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กับซิสเตอร์ซูซาน เบดนาร์ปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย
การให้ข้อคิดทางวิญญาณสเตคไฮเดอราบาด อินเดีย กับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เบดนาร์

ในเจตนารมณ์ของการปฏิบัติศาสนกิจ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กับซิสเตอร์ซูซาน เค. เบดนาร์แบ่งปันความรักและคำสอนกับสมาชิกศาสนจักรระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมภาคเอเชียครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17-28 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ในตารางเวลาที่ยุ่งมากซึ่งรวมถึงการหยุดแวะที่มองโกเลีย ฮ่องกง กัมพูชาและอินเดีย เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์เบดนาร์มีส่วนร่วมกับสมาชิกในการประชุมหลากหลายรูปแบบทั้งการให้ข้อคิดทางวิญญาณ การประชุมอบรม การชุมนุมของผู้สอนศาสนา การประชุมตอบคำถาม และการประชุมใหญ่เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) ทั่วประเทศครั้งแรกในอินเดีย นอกจากนั้นเอ็ลเดอร์เบดนาร์ยังได้พบกับผู้นำรัฐบาลและสภากาชาดในกัมพูชา

การมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ FSY ที่อินเดียเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเอ็ลเดอร์เบดนาร์ เยาวชนและที่ปรึกษาหนุ่มสาวโสดเกือบ 500 คนจากทั่วอินเดียเข้าร่วมประชุม เยาวชนเตรียมตัวมารับการจรรโลงใจและคำสอนจากสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เบดนาร์ได้สอน สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนผู้นำในอนาคตเหล่านี้ในประเทศซึ่งศาสนจักรกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในแต่ละประเทศ ซิสเตอร์เบดนาร์ไม่เพียงแบ่งปันความรักและการสนับสนุนเอ็ลเดอร์เบดนาร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพยานถึงความรู้ที่เธอมีเกี่ยวกับการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เธอเป็นพยานว่าท่านเป็นอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนและประทานการดลใจท่านอย่างสม่ำเสมอและท่านเป็นพยานพิเศษของพระองค์

ขณะอยู่ที่ฮ่องกง เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์เบดนาร์เข้าร่วมการประชุมรวมศีลระลึกของสาขาต่างๆ จากท้องถิ่นนานาชาติ รวมถึงการประชุมตอบคำถามกับคนหนุ่มสาวโสด ในแต่ละการประชุม เอ็ลเดอร์เบดนาร์แบ่งปันประสบการณ์ของท่านในฐานะหนึ่งใน 13 คนเท่านั้นบนโลกที่รู้ว่าการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในช่วงการเปลี่ยนแปลงศาสดาพยากรณ์คนใหม่ของพระเจ้าและประธานศาสนจักรอย่างเป็นระเบียบนั้นเป็นอย่างไร

“เมื่อศาสดาพยากรณ์สิ้นสุดลมหายใจ ฝ่ายประธานสูงสุดสิ้นสุดลง และโควรัมที่ควบคุมคือโควรัมอัครสาวกสิบสอง” เอ็ลเดอร์เบดนาร์อธิบาย “ไม่มีคำถามใดๆ ว่าใครจะเป็นประธานคนถัดไป … การเรียกประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเริ่มขึ้นเมื่อ 34 ปีที่แล้วเมื่อท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวกและได้รับกุญแจ [ฐานะปุโรหิต]”

 

ในมองโกเลีย เอ็ลเดอร์เบดนาร์กระตุ้นผู้สอนศาสนาและผู้สนใจให้ได้รับการสอนโดยพระวิญญาณ ซึ่งคือความคิดและความรู้สึกที่พวกเขาได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงพึ่งพาสิ่งที่คนอื่นพูด  ท่านยังได้แบ่งปันกับสมาชิกถึงความสำคัญของศาสนพิธี ว่าศาสนพิธีควรเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตพวกเขาและควรให้เกียรติ

ในกัมพูชา นอกจากประชุมกับผู้สอนศาสนาและสมาชิก ได้มีการประชุมกับผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนารวมถึงประชุมกับเลขาธิการของสภากาชาดกัมพูชา  การประชุมเหล่านี้จะช่วยให้ศาสนจักรเสริมสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับผู้นำรัฐบาลและให้การสนับสนุนเพื่อประสานงานร่วมกันในงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วกัมพูชา

เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์เบดนาร์ได้ร่วมเดินทางไปกับสมาชิกในฝ่ายประธานภาคเอเชีย ได้แก่เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ ประธานภาค กับซิสเตอร์แอนเดรีย ฟังก์ เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งกับซิสเตอร์แมรีย์ อีแวนส์ และเอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส ที่ปรึกษาที่สอง กับซิสเตอร์แม็กซีน เมอร์ส

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.