ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ได้รับแต่งตั้งสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2015  ขณะนั้นท่านรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบในโควรัมที่หนึ่ง  ซึ่งท่านได้รับเรียกในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009 ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นประธานภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

 

หลังจากได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ เอ็ลเดอร์เรนลันด์ได้รับการอบรมทางการแพทย์และการค้นคว้าเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์  ท่านเป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์และเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของโปรแกรมปลูกถ่ายหัวใจของโรงพยาบาลในเครือการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งยูทาห์ (UTAH)

เอ็ลเดอร์เรนลันด์ได้รับใช้ในการเรียกหลายอย่างในศาสนจักร รวมถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในสวีเดน ประธานสเตค อธิการ และสาวกเจ็ดสิบภาค

เอ็ลเดอร์เรนลันด์เกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1952  ท่านแต่งงานกับรูธ ลีบเบิร์ตในปี 1977  ท่านทั้งสองมีบุตรสาวหนึ่งคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.