ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.2007 ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อเดือนเมษายน ปี 1996 ท่านรับใช้ในโควรัมที่สอง โควรัมที่หนึ่ง และฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ในฐานะสาวกเจ็ดสิบ ท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคที่ฟิลิปปินส์ เป็นประธานภาคหมู่เกาะแปซิฟิก ประธานภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นผู้อำนวยการบริหารแผนกผู้สอนศาสนา

สมัยที่ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร ท่านเป็นรองประธาน Sutter Health System ก่อนหน้านั้นท่านเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงของระบบสุขภาพในแคลิฟอร์เนีย โดยก่อนนั้นท่านเป็นทนายธุรกิจและหุ้นส่วนผู้จัดการสำนักงานทนายความ San Francisco Bay Area ท่านเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์กรแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง

ท่านเคยรับใช้ในศาสนจักรเป็นอธิการ ประธานสเตค และที่ปรึกษาในสเตคซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ตัวแทนเขตและเจ้าหน้าที่ภาคของภาคอเมริกาเหนือ ตะวันตก สมัยหนุ่ม ท่านเป็นผู้สอนศาสนาที่คณะเผยแผ่บริติช

ท่านมีพื้นเพที่โลแกน ยูทาห์ ได้รับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตทและนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ท่านแต่งงานกับแมรีย์ แกดดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1962 มีบุตรสามคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.