19_DDD3919.jpg
Apostle Ministry

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งสัปดาห์

อัครสาวกสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและมรดกสำหรับอนาคต

มัสยิดอิสติกกัลในจาการ์ตา อินโดนีเซียเป็นมัสยิดใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นบ้านของชาวมุสลิมหลายแสนคน  นอกจากนี้ยังเป็นทีซึ่งเอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ อัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าพบ ดร. นาซารูดดิน อุมาร์ อิหม่ามใหญ่ของมัสยิด และ ดร. อัลวี ชีฮับ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีอินโดนีเซียประจำองค์กรความร่วมมืออิสลามและตะวันออกกลาง  การเข้าพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ็ดวันของเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟ

Downloadable B-roll & SOTs

  

สร้างสะพานผ่านความเข้าใจ

ผู้นำเหล่านี้กำลังหาทางสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างมุสลิมกับสมาชิกของศาสนจักร

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความรู้สึกพิเศษต่ออินโดนีเซีย ที่นั่นมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และพวกเขาต้อนรับเรา  เราเคารพศาสนาของพวกเขา ประเพณีและวิถีชีวิตของพวกเขา”

ดร. ชีฮับมีความสัมพันธ์กับศาสนจักรมานานกว่า 25 ปีและกำลังดำเนินโปรแกรมการศึกษาเพื่อชี้นำความคิดนักเรียนให้เคารพทุกศาสนา

เขากล่าวว่า “เราทุกคนมาจากแหล่งเดียวกัน จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ — ชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมุสลิม  และตามคัมภีร์อัลกุรอ่านเราต้องหาความคล้ายคลึงกันระหว่างเราเพื่อเราจะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง”

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟเดินทางต่อไปประเทศไทย ที่นั่นท่านแวะชมวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเข้าใจ การเคารพประวัติศาสนาและความเชื่อของผู้อื่น

สร้างสะพานผ่านการรับใช้

ระหว่างไปเยือนสำนักพระภคินีชุมพาบาลในกรุงเทพ เอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟและซิสเตอร์ลูอิสสนิทสนมกันเร็วมาก  ซิสเตอร์ลูอิสในวัย 88 ปีได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจัดหาที่พักพิงและการศึกษาให้แก่สตรีที่มีความเสี่ยง

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟมอบเงินบริจาคเพื่อมนุษยธรรมจากศาสนจักรให้เธอสร้างครัวการสอน ซึ่งจะฝึกอาชีพให้สตรีที่อยู่ในความดูแลของเธอ  ทักษะการทำอาหารเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความยากจนกับความเจริญรุ่งเรืองได้

_WWW1819.JPG
_WWW1819.JPG
เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองและซิสเตอร์ลูอิสทัวร์สำนักพระภคินีชุมพาบาลในกรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งจัดหาโอกาสด้านการศึกษาให้สตรีด้อยโอกาส ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 20222022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ซิสเตอร์ลูอิสกล่าวว่า “สำคัญมากๆ ที่ทุกศาสนาจะสนับสนุนกัน ดิฉันดีใจเหลือเกินที่การสนับสนุนกันกำลังเกิดขึ้นวันนี้  นี่เป็นวิธีรวมตัวกัน  เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน  เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคนทั้งหมดนี้สนใจมนุษย์คนอื่นๆ อยากทำให้ผู้อื่นดีขึ้น และยกพวกเขาขึ้น  เราทุกคนเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้า”

สร้างความเป็นผู้นำและประจักษ์พยาน

ขณะอยู่ในประเทศไทย เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟประชุมกับผู้นำฐานะปุโรหิตจาก 12 เขตแดนทั่วทั้งภาคแบบเจอตัวและผ่านซูม

มีสมาชิกศาสนจักรกว่า 23,000 คนในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “สยามเมืองยิ้ม”  สมาชิกในที่ประชุมหลายแห่งในกรุงเทพมารวมตัวกันฟังเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟด้วยตนเองหรือผ่านการถ่ายทอด  คนหนุ่มสาวมาร่วมประชุมการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งพิเศษสำหรับเยาวชนด้วย

DSC_0755-copy.jpg
DSC_0755-copy.jpg
เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดคุยกับผู้นำฐานะปุโรหิตคนหนึ่งในกรุงเทพ ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 ระหว่างเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในอินโดนีเซียและประเทศไทย2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกระตุ้นผู้เข้าฟังการให้ข้อคิดทางวิญญาณให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาทำได้ในสภาวการณ์ปัจจุบันและไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้  ท่านกล่าวว่า “ท่านคือข่าวสาร ท่านคือประจักษ์พยาน ท่านคือความเข้มแข็ง และการเลือกของท่านจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง”

เจมส์ เชาวน์วรตระกูลกล่าวว่าคำพูดของเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟช่วยให้เขาตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้

“พวกเราบางคนไม่แน่ใจว่าควรรับใช้งานเผยแผ่หรือเปล่า” เชาว์วรตระกูลกล่าว “แต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมอยากรับใช้งานเผยแผ่และแบ่งปันทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟ”

สร้างมรดกที่การประชุมใหญ่เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

174_WWW2068.jpg
174_WWW2068.jpg
เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองทักทายเยาวชนที่การประชุมใหญ่เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2022 ระหว่างเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในอินโดนีเซียและประเทศไทย2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนเป็นครั้งแรก  เยาวชนที่กระตือรือร้น 300 กว่าคนจากทั่วประเทศมาเข้าร่วม  เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟไปเยือนโดยไม่ให้เยาวชนรู้ตัวและแจกจ่ายคู่มือแนะแนว “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” เล่มใหม่ ท่านบอกเยาวชนว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้พวกเขาเลือกได้ถูกต้อง  

“ท่านคืออนาคตของประเทศไทย  ท่านคืออนาคตของความดีงามในประเทศไทย” เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว “จงรับผิดชอบในการสร้างมรดกแห่งความดีงามและความซื่อสัตย์ของท่านเองโดยวางใจพระเจ้า”

ประภาวรินทร์ ธนเดชวรานนท์ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่กล่าวว่า “ปกติฉันรู้สึกเหมือนเป็นแค่คนธรรมดาในโลกนี้ แต่หลังจากฟังเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟ ฉันรู้สึกสำคัญมากขึ้น”

ตลอดการพบปะพูดคุยกับสมาชิกและเยาวชน เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมเปิดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยปีหน้า  พระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย

อัครสาวกกล่าวว่า “เรามาที่นี่เพื่อหนุนใจสมาชิก แต่พวกเขากลับหนุนใจเราเพราะความดีงามและความอ่อนโยนของพวกเขา  การอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเจ้าจะเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับอนาคต  พวกเขากำลังสร้างมรดกสำหรับอนาคต” 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.