uchtdorf-malaysia-ambassador-2023.jpg
ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกับคณะทูตและสมาชิกวุฒิสภาใน ดี.ซี.

ขณะเยือนวอชิงตัน ดี. ซี. ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม ค.ศ. 2023 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพบกับคณะทูตและผู้แทนจากประเทศต่างๆ เก้าประเทศ (แปดประเทศมาจากทวีปเอเชีย) และสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากไอดาโฮและยูทาห์

อัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นกับผู้แทนจากประเทศบรูไน กัมพูชา เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย ปากีสถาน ไทยและเวียดนาม ท่านพบกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ จิม ริชจากไอดาโฮและไมค์ ลีและมิทท์ รอมนีย์จากยูทาห์ด้วย

"ศาสนจักรเข้าสู่ประเทศต่างๆ อย่างเปิดเผยเสมอ" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าวขณะเล่าถึงการไปเยือนเหล่านี้ในสำนักงานของท่านที่อาคารบริหารงานศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 "เราทำทุกสิ่งด้วยความโปร่งใส เราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่มีวาระซ่อนเร้น งานของเราไม่ได้ทำด้วยเหตุผลของความเห็นแก่ตัวหรือด้านเศรษฐกิจ เราทำตามคำเชิญให้เข้าไปยังแต่ละประชาชาติเพราะเราเชื่อว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ กิจกรรมของเราในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การค้ำจุนด้านอารมณ์และความรู้แจ้งทางวิญญาณมีศูนย์กลางอยู่ที่พระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเราและทรงนำเรา – พระเยซูคริสต์ เราเชิญทุกคนให้มา ช่วยและเป็นส่วนหนึ่งด้วยความเต็มใจและการเลือกโดยอิสระของพวกท่านเอง – เรายินดีต้อนรับทุกคน ทุกคน!"

"คณะทูตซาบซึ้งกับความพยายามของเราที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เยาวชนโดยสอนค่านิยมทางศีลธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์และการรับใช้" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว "บางท่านแสดงความสนใจอย่างมากกับหนังสือแนะแนว 'เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน' และแสดงความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับเด็กและเยาวชนของเรา

ตัวอย่างเช่น ในการสนทนากับท่านทูตจากมาเลเซียประจำสหรัฐ ดาโต๊ะ เซรี โมฮัมเหม็ด นาซรี อับดุล อาซิซ ท่านอัครสาวกได้สนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของจุลสาร "เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน"

ท่านกล่าวว่า "ผู้นำเหล่านี้สนใจตลอดเวลาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเยาวชนในวิธีที่ถูกต้องและดี ด้วยเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความซือสัตย์"  กับท่านทูตมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 10,000 คน ท่านอัครสาวกแบ่งปันด้วยในเรื่องจุดประสงค์ของพระนิเวศน์ของพระเจ้าและบทบาทของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของสมาชิกของเรา "สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความสำคัญด้านวิญญาณและอารมณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว

ท่านอัครสาวกผู้มีเชื้อชาติเยอรมันยินดีกับโอกาสที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนจักของพระเยซูคริสต์ ตัวอย่างเช่น กับท่านทูตปากีสถาน มาซูด ข่าน ที่ถามคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อของเรา หนึ่งในคำถามเหล่านั้นคือ "เมกกะของท่านคืออะไร?" เมกกะคือที่เกิดของศาสดาโมฮัมเหม็ดและเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟแบ่งปันกับเขาว่าพระวิหารของศาสนจักรหรือพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเราที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้า

Pakistan-Amb-visiting-with-Elder-Uchtdorf-and-Elder-Teixiera.jpg
Pakistan-Amb-visiting-with-Elder-Uchtdorf-and-Elder-Teixiera.jpg
เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกับเอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียราแห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบหัวเราะกับท่านทูตปากีสถานประจำสหรัฐ มาซูด ข่าน ในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2023 © 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

"ถ้าท่านต้องการจะเปรียบเทียบ ท่านอาจกล่าวว่าเรามีเมกกะหลายแห่ง พระวิหารของเราเป็นสถานนมัสการที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเรา" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าวถึงพระนิเวศน์ของพระเจ้า 335 แห่งของศาสนจักรที่เปิดทำการหรืออยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการออกแบบหรือการก่อสร้าง

ในคำตอบเพิ่มเติมกับคำถามของท่านทูตปากีสถานและเป็นการอ้างอิงกับการสวดอ้อนวอนและนมัสการอย่างต่อเนื่องรอบหินกะบะห์ในเมกกะ เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟแบ่งปันว่าเรามีสมาชิกในหลายประเทศรอบโลกใบนี้ ดังนั้นในทางปฏิบัติเรามีคนที่นมัสการและสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในที่ประชุม ในการประชุมศาสนพิธีนมัสการ เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา

"เรามีพระวิหารทั่วโลกใบนี้ ดังนั้นเรานมัสการพระผู้เป็นเจ้าและเราสวดอ้อนวอนให้บุตรธิดาของพระองค์ 24 ชั่วโมงทุกวัน" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว

ในปีที่ผ่านมา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ประกาศว่าจะสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าในกัมพูชา อินเดียและอินโดนีเซีย และเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ศาสนจักรเพิ่งเปิดพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย

ในการเยี่ยมเยียนท่านทูตเวียดนาม เหงียนก๊อกซุง เตือนเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟถึงเรื่องพลังแห่งการสมานฉันท์

"นี่คือแบบอย่างอันล้ำเลิศ ที่หลังสงครามอันขมขื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมความทุกข์ยากทุกอย่างที่เกิดขึ้น ประชาชาติเดียวกันและประชากรของประชาชาตินั้นๆ ขณะนี้ต่างอยู่ในกระบวนการอันสวยงามของการสมานฉันท์" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว "เราสำนึกคุณสำหรับความสัมพันธ์อันล้ำเลิศที่เรามีกับเพื่อนของเราในทวีปเอเชีย"

Visiting-with-Vietnam-Amb.jpg
Visiting-with-Vietnam-Amb.jpg
เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟและแฮเรียต ภรรายาของท่านสนทนากับท่านทูตเวียดนามประจำสหรัฐ เหงียนก๊อกซังและตรันทีบิชวาน ภรรยาของท่านที่เรือนรับรองสถานทูตเวียดนามในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2023© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

คณะผู้แทนเวียดนามมาเยือนฝ่ายประธานสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2019 และประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันไปเยือนฮานอยและโฮจิมินห์ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน

กับประเทศที่ศาสนจักรยังไม่ได้เข้าไปทำงานอย่างเป็นทางการเช่นประเทศบรูไน เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ยังคงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

"นักการทูตระดับนานาชาติมักรู้จักกันและให้เกียรติกันเสมอ พวกท่านทำงานในเรื่องเดียวกันและแบ่งปันประสบการณ์กัน" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว "ขณะเราทำงานกับสถานทูตเพื่อดำเนินการในประเทศของพวกท่านตามกฎหมายของพวกท่าน เราสร้างความสัมพันธ์แห่งความวางใจและในฐานะเพื่อนของประชาชาติและพลเมืองของพวกท่าน ศาสนจักรและพระกิตติคุณมีข่าวสารแห่งสันติภาพที่เป็นสากล สมาชิกของเราแสวงหาความซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพยายามยิ่งที่จะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น เหล่านี้คือสิ่งประเสริฐที่นักการทูตต่างก็ต้องการให้ประชาชนของพวกท่านได้รับด้วยเช่นกัน"

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟยังมีส่วนร่วมในพีธีวางพวงหรีดที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันอีกด้วย ผู้ไปร่วมพิธีกับท่านรวมถึงซิสเตอร์แฮเรียต อุคท์ดอร์ฟและเอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียราแห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบพร้อมฟิโลมีนา ภรรยาของท่าน ทั้งนี้เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟวางพวงหรีดในนามของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

"เราให้เกียรติผู้สละชีพเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่าเดิม" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว "จากประวัติศาสตร์ของเราเอง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์สามารถเล่าด้วยอารมณ์สุดซึ้งถึงผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความเชื่อของตนในการปกป้องเสรีภาพของประชาชนทุกคนทั่วโลก"

26.5-IMG_9820-Wreath-Laying.jpg
26.5-IMG_9820-Wreath-Laying.jpg
Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles and his wife, Harriet, place a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia, on Monday, October 23, 2023.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

การประชุมกับตัวแทนรัฐบาลระดับสูงซึ่งกำกับดูแลและนำทางโดยฝ่ายประธานสูงสุดมีขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่าจุดประสงค์โดยรวมของศาสนจักรจะได้รับการจดจำไว้เสมอ มีจุดเชื่อมโยงหลายจุดสำหรับศาสนจักรทั่วโลกซึ่งจุดเชื่อมโยงส่วนใหญ่อยู่ในประชาชาตินั้นเองอยู่แล้วและที่เหลือบางส่วนอยู่ในสหรัฐนี่เอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักร ตัวอย่างเช่น แต่ละปีจะมีตัวแทนคนสำคัญจากหลายประเทศมาพบกันเพื่อประชุมสัมมนากฎหมายสากลที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (BYU)

นอกจากนี้ บีวายยู ยังเชิญคณะทูตให้มีส่วนร่วมในการบรรยายต่อเนื่องด้านการทูตในโพรโว ในนามของบีวายยู เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟส่งคำเชิญแบบนั้นไปยังคณะทูตที่ท่านเคยสนทนาด้วย

คณะทูตต่างแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสเช่นนั้นซึ่งพวกท่านสามารถเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักรและจุดประสงค์ระดับโลกของศาสนจักรแล้วนำไปแบ่งปันกับนักศึกษาและคณะครูเกี่ยวกับข้อคิดและประสบการณ์เรื่องราวของโลกในปัจจุบัน นี่คือจุดประสงค์อันดับแรกๆ ในการมาเยือนยูทาห์ของพวกท่านเมื่อพวกท่านได้โอกาสที่จะพบกับฝ่ายประธานสูงสุด

โอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พวกท่านพูดถึงว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตนักการทูตของพวกท่าน เนื่องจากนักการทูตมักต้องทำหน้าที่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเป็นเวลาหลายปี พวกท่านจึงซาบซึ้งใจกับคำเชิญไปกิจกรรมที่ให้ครอบครัวของตนไปด้วยได้ บางท่านเพิ่งเข้าร่วมงานปิกนิกครอบครัวแบบตะวันตกของครอบครัวแมรีออทมาและได้เล่าว่าลูกๆ ของพวกท่านสนุกเพลิดเพลินกับงานด้านวัฒนธรรมนี้เพียงใด

ชีวิตประจำวันปกติที่ประกอบด้วยจุดสัมผัสและประสบการณ์มากมาย จากประสบการณ์เหล่านั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับการให้เกียรติและรักเพื่อนบ้านของเรา เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟหวังว่ายิ่งท่านเรียนรู้สิ่งสำคัญระหว่างการติดต่อด้านการทูตเหล่านี้มากเท่าใด ตัวแทนของพวกเขาย่อมต้องรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าขณะที่งานของพระองค์ขยายไปทั่วโลกมากเท่านั้น

ศาสนจักรมีสมาชิกหลายคนที่มีพรสวรรค์ชั้นเลิศและการอุทิศตัวอย่างลึกซึ้งต่องานในสถานที่สำคัญของรัฐ "คณะทำงานวอชิงตันมีข้อผูกพันและการทำงานหนักเป็นพิเศษที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระดับพื้นฐานที่ดีกับทุกประชาชาติของโลก" เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว "พวกเขาได้รับการให้เกียรติอย่างสูงจากตัวแทนของประชาชาติอื่นๆ"

 งานรุดหน้าไปด้วยการกระทำแห่งคุณงามความดีประจำวันมากมาย พระเจ้าตรัสว่า "โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้น" (แอลมา 37:6) เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟเสริมว่า "พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทำในส่วนของเรา ซึ่งอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ยังทรงคาดหวังเพราะเราสามารถทำได้ จากนั้นงานของเราจะสมบูรณ์แบบในพระคริสต์ เรื่องนี้ไม่เพียงประยุกต์ใช้ได้กับงานรับใช้สาธารณชนของเรา กับการเรียกและหน้าที่รับผิดชอบของเราในศาสนจักร แต่ใช้ได้เป็นพิเศษกับชีวิตส่วนตัวของเราด้วย เราวางใจในพระเยซูคริสต์ได้ พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของงานนี้"

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.