Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ 

ซอลท์เลคซิตี้ — เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงแก่กรรมวันนี้ _(เวลาและสถานที่) ด้วยโรคชรา สิริอายุ 86 ปี  (วันเดือนปีเกิด วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1928)

เอ็ลเดอร์สก็อตต์ได้รับการสนับสนุนเป็น อัครสาวก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1988 ท่านได้รับเรียกเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่ง สาวกเจ็ดสิบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1977 และรับใช้เป็นสมาชิก ฝ่ายประธาน โควรัมสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.1983 จนท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวกในปี 1988

"เอ็ลเดอร์สก็อตต์สามารถรักษาทัศนะของท่านในนิรันดรได้สำเร็จด้วยดี" เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว ท่านเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มในความดูแลของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ "ข่าวสารของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความหวัง และท่านไม่เคยโอนอ่อนผ่อนปรนเกี่ยวกับการกลับใจและการชดใช้เพราะท่านทราบว่านั่นเป็นที่มาของความหวังหรือสิ่งที่คนๆ หนึ่งสามารถตั้งความหวังอันเป็นผลของความจริง การกลับใจโดยสมบูรณ์และผลจากการชดใช้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ ในชีวิตคนๆ หนึ่ง"

เช่นเดียวกับอัครสาวกในช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ อัครสาวกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับเรียกเป็นพยานพิเศษของ    พระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์สก็อตต์เป็นบุรุษท่านหนึ่งในบรรดา 15 ท่านที่ช่วยควบคุมดูแลการเจริญเติบโตและการพัฒนาของศาสนจักรทั่วโลก ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 15 ล้านคน

เอ็ลเดอร์สก็อตต์สอนว่า มีไม่กี่อย่างในชีวิตที่นำปีติมาให้เท่าๆ กับปีติที่มาจากการช่วยให้ผู้อื่นปรับปรุงชีวิตของตนเอง"

"ข้าพเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนเลย โดยเฉพาะในลาตินอเมริกา ที่ซึ่งท่านรับใช้เป็นเวลานานและในสถานที่หลายแห่ง — ข้าพเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนเลยที่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยเท้าของท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยพบใครที่ไม่เคยไดัรับอิทธิพลจากท่านในวิธีใดวิธีหนึ่ง" เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว

ริชาร์ด กอร์ดอน สก็อตต์เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1928 ที่โพคาเทลโล ไอดาโฮ เป็นบุตรของเคนเน็ธ เลอรอย และแมรีย์ วิทเทิล สก็อตต์ ท่านรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาที่อุรุกวัยและควบคุมดูแลถึงอาร์เจนตินา คณะเผยแผ่เหนือในคอร์โดบา อาร์เจนตินา จากปี 1965 ถึง 1969

ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตันเป็นวิศวกรเครื่องกลและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ที่โอกริดจ์ เทนเนสซี จากปี 1953 ถึงปี 1965 เอ็ลเดอร์สก็อตต์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ Admiral Hyman Rickover กำกับดูแลการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อความหลากหลายของโรงงานผลิตพลังงานทางทะเลและบนบก นอกจากนี้ ท่านยังทำงานเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้บริษัทพลังงานนิวเคลียร์หลายแห่ง

เอ็ลเดอร์สก็อตต์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการรับใช้ของคริสต์ศาสนิกชนจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในปี 2008

ก่อนหน้าที่เอ็ลเดอร์สก็อตต์จะถึงแก่กรรม จีนีนภรรยาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.1995  เป็นที่ทราบดีในบรรดาสมาชิกศาสนจักรสำหรับความรักที่ท่านแสดงออกต่อภรรยาของท่าน ท่านดำเนินชีวิตที่เหลือกับลูกๆ เจ็ดคนรวมทั้งหลานและเหลนหลายคน 

"ท่านจะเป็นที่จดจำในฐานะคนทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้รับใช้ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของพระเจ้าผู้อุทิศชีวิตในอุดมการณ์ของพระเจ้าและท่านทำด้วยความยินดี" เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว "ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะเป็นที่จดจำเสมอในฐานะผู้ถ่ายทอดความหวัง"

ศาสนจักรจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีศพเมื่อได้รับกำหนดการ ขณะนี้ยังไม่มีมติใดๆ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งแทนเอ็ลเดอร์สก็อตต์ในโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักร

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.