ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ยูลิซีส ซวาเรส

เอ็ลเดอร์ยูลิซีส ซวาเรสได้รับการสนับสนุนให้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31มีนาคม ค.ศ. 2018 ท่านรับใช้เป็นสาวกเจ็บสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005 และได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2013 ก่อนหน้านี้ท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ ประธานภาคบราซิล และที่ปรึกในภาคบราซิลใต้

เอ็ลเดอร์ซวาเรสสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการบัญชีและเศรษฐศาสตร์จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเปาลูพอนติซิคอลคาธอลิกในปี 1985 และต่อมาได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  ท่านเป็นนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทข้ามชาติในบราซิลและเป็นผู้อำนวยการบริหารระดับภาคของสำนักงานภาคศาสนจักรในเซาเปาลู บราซิล ขณะที่ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านกำลังรับใช้ในงานมอบหมายพิเศษให้กับฝ่ายอธิการควบคุมของศาสนจักรในซอล์ทเลคซิตี้

เอ็ลเดอร์ซวาเรสรับใช้ในการเรียกศาสนจักรหลายตำแหน่ง รวมถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่บราซิล รีอูดีจาเนรู, ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์, ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ, สมาชิกสภาสูง, เลขาธิการสเตค, เจ้าหน้าที่สวัสดิการเขต, ประธานสเตค, และประธานคณะเผยแผ่โปรตุเกส โปร์ตู (2000-2003)

ยูลิซีส ซวาเรสเกิดในเซาเปาลู บราซิลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ท่านแต่งงานกับโรซานา เฟอร์นานเดสในเดือนตุลาคม 1982  ทั้งคู่เป็นบิดามารดาของบุตรสามคนและมีหลานห้าคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.