ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส ได้รับการสนับสนุนให้เป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2016 ปันจุบันท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์เมอร์สได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณทิตด้านเครื่องยนต์จากมหาวิทยาลัยโมนาชเมื่อปี 1980  ท่านทำงานให้บริษัท Esso Australia ด้านการพัฒนาฐานขุดเจาะน้ำมันและผลิตก๊าซ  ท่านเป็นหุ้นส่วนก่อตั้ง Worley Parsons Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิศกรรมและการบริหารโครงการระหว่างประเทศ  ท่านดูแลโครงการแร่เหล็กให้บริษัท Fortescue Metals ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมการ

เอ็ลเดอร์เมอร์สรับใช้ในการเรียกหลายตำแหน่ง ได้แก่ ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ประธานสาขา อธิการ ประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ และสาวกเจ็ดสิบภาค

ปีเตอร์ เฟลทเชอร์ เมอร์ส เกิดในวอร์นามบูล วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1956 ท่านแต่งงานกับแมกซีน เอเวอลิน แธทเชอร์ในเดือนมกราคม 1979 และมีบุตรด้วยกัน 4 คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.