ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เฟล็ทเชอร์ มีเออร์ส

เอ็ลเดอร์มีเออร์สได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยโมนาชในปี 1980 ท่านเป็นวิศวกรให้กับบริษัทเอสโซ่ออสเตรเลียและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการผลิตน้ำมันและแก๊ส ท่านเป็นหุ้นส่วนร่วมก่อตั้งบริษัทวอร์ลีย์พาร์สันส์จำกัด บริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารโครงการระหว่างประเทศ ไม่นานมานี้ท่านเป็นผู้นำโครงการขยายเหมืองแร่เหล็กสำหรับบริษัทฟอร์เทสคิวเมทอลส์และทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารในคณะกรรมการบริษัท

เอ็ลเดอร์มีเออร์สเคยรับใช้ในการเรียกต่างๆ มากมาย รวมถึงประธานสาขา ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ อธิการ สมาชิกสภาสูง ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานท้องถิ่น ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค ประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่และสาวกเจ็ดสิบภาค

ปีเตอร์ เฟล็ทเชอร์ มีเออร์สเกิดที่วอร์นัมบูล วิกตอเรีย ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1956 ท่านแต่งงานกับแมกซีน เอเวอลีน แธทเชอร์ในเดือนมกราคมปี 1979 ท่านทั้งสองมีบุตรด้วยกันสี่คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.