ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น


เอ็ลเดอร์นีล ลินเดน แอนเดอร์เซ็นได้รับการเสนอชื่อเป็นอัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2009


เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นรับใช้เป็นสมาชิกอาวุโสของฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบก่อนที่ท่านจะได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบเมื่อเดือนเมษายนปี 1993 ขณะอายุ 41 ปี ก่อนหน้านั้นท่านนำงานของศาสนจักรในบราซิลตอนใต้และเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานภาค ดูแลศาสนจักรในยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ท่านยังช่วยดูแลงานของศาสนจักรในเม็กซิโกและอเมริกากลาง นอกเหนือจากงานดังกล่าว ท่านยังดูแลการผลิตโสตทัศนูปกรณ์ของศาสนจักร รวมถึงการถ่ายทำเรื่อง The Testaments: Of One Fold and One Shepherd บริหารจัดการการก่อสร้างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดที่ศูนย์การประชุมและเป็นผู้อำนวยการบริหารแผนกโสตทัศนูปกรณ์ของศาสนจักร ท่านพูดภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกส และสเปน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาโดยกำเนิดของท่าน

ก่อนการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่บอร์โด ฝรั่งเศสและประธานสเตคแทมปา ฟลอริดา

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นเกิดที่โลแกน ยูทาห์ และเติบโตที่โพคาเทลโล ไอดาโฮ

ท่านจบจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ท่านเป็นนักเรียนทุนฮิงค์ลีย์ และได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด หลังสำเร็จการศึกษาท่านตั้งรกรากที่แทมปา ฟลอริดา ดำเนินธุรกิจโฆษณา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดูแลสุขภาพ

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นและภรรยา เคธี วิลเลียมส์ แอนเดอร์เซ็นมีบุตรสี่คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.