ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟปราศรัยกับคนหนุ่มสาวในเอเชียแปซิฟิก

จาก Church News

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมกับซิสเตอร์แฮร์เรียต อาร์. อุคดอร์ฟภรรยาท่านพูดกับสมาชิกศาสนจักรในภาคเอเชีย เอเชียเหนือ แปซิฟิกและฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022

การให้ข้อคิดทางวิญญาณเป็นการให้คำแนะนำแก่สมาชิกทุกคน โดยมุ่งเน้นสมาชิกเยาวชนและคนหนุ่มสาวอายุ 12-30 ปีเป็นพิเศษ

ข่าวสารมีให้รับฟังในภาษาประจำถิ่น ในยูทูปหรือหน้าเว็บการถ่ายทอดสดของศาสนจักร ChurchofJesusChrist.org/broadcasts

ต่อไปนี้เป็นสรุปย่อของการให้ข้อคิดทางวิญญาณ

Young-Adult-Area-Devotionals-2022Download Photo

เอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟถามและแบ่งปันคำตอบของคำถามสามข้อ:

  1. เหตุใดเราจึงต้องการความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า?
  2. พระผู้เป็นเจ้ายังทรงช่วยเหลือบุตรธิดาของพระองค์อยู่หรือ?
  3. เราจะใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร?

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นส่วนตัว ทรงสนพระทัยเราแต่ละคน และทรงใส่พระทัยในความผาสุกและความก้าวหน้าของเรา” ท่านกล่าว “และพระบิดาบนสวรรค์ทรงพร้อมจะช่วยเราเสมอ นี่ไม่น่าพิศวงและไม่วิเศษหรอกหรือ?”

เอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟแบ่งปันว่าท่านเคยเห็นความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าหลายครั้งในชีวิตท่านเอง

“ลองนึกดู พระสัตภาวะที่ทรงเดชานุภาพและทรงปรีชาสามารถสูงสุดในจักรวาลพระองค์นี้ทรงมีจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือเป็นครูพี่เลี้ยงของท่าน ของบุตรธิดาพระองค์ และทรงเตรียมทางให้พวกเขาได้อยู่กับพระองค์สักวันหนึ่งในรัศมีภาพชั่วนิรันดร์” เอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟกล่าว

เอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟสนับสนุนผู้ฟังให้ตรึงแน่นอยู่กับศิลาของพระเยซูคริสต์ รู้ว่าพวกเขาเป็นที่ต้องการและ “วางใจพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงนำทางท่าน”

เพื่อรับชมการถ่ายทอดทั้งหมด กรุณาคลิกที่นี่: https://youtu.be/ZN_SAXQA6cs

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.