ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์รับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1984

ท่านมีพื้นเพในโพรโว ยูทาห์ (เกิดในปี 1932) ท่านและภรรยา จูน ดิกซ์สัน โอ๊คส์ มีบุตร 6 คน เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1998 ท่านแต่งงานอีกครั้งกับคริสเต็น เอ็ม. แม็คเมน ที่พระวิหารซอลท์เลคเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2000

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (1954) และจบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (1957) ท่านเป็นทนายและสอนวิชากฎหมายในชิคาโก ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์จากปี 1971 ถึง 1980 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งยูทาห์ตั้งแต่ปี 1980 จนกระทั่งลาออกในปี 1984 เพื่อรับการเรียกสู่ตำแหน่งอัครสาวก

ท่านเป็นเจ้าหน้าที่และสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์กรธุรกิจ องค์กรการศึกษา และองค์กรการกุศลหลายแห่ง ท่านเป็นนักเขียนหรือผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มรวมทั้งบทความเกี่ยวกับกฎหมายและศาสนา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.