ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ซิว ฮอง พอน

เอ็ลเดอร์ซิว ฮอง พอน ได้รับเรียกเป็นสมาชิกในโควรัมที่แปดแห่งสาวกเจ็ดสิบของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 ขณะนี้ท่านรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์พอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในปี 1993 จาก University of East Asia ท่านเริ่มทำงานให้กับศาสนจักรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 1980 และได้ทำงานระดับบริหารในหลายตำแหน่งในแผนกการเงินภาคเอเชีย ก่อนที่ท่านจะปลดเกษียณในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2015 ท่านรับใช้ในตำแหน่งผู้ควบคุมฝ่ายบริหารภาคเอเชียเป็นเวลา 15 ปี
เอ็ลเดอร์พอนเคยรับใช้ในการเรียกมากมายในศาสนจักร เช่น อธิการ ประธานสาขา ที่ปรึกษาประธานคณะเผยแผ่ และประธานสเตค
ซิว ฮอง พอน เกิดที่ฮ่องกง ประเทศจีนในวันที่ 2 กรกฎาคม 1958 ท่านแต่งงานกับ ซินดี้ ไหว คิง ชู ในเดือนตุลาคม ปี 1982 พวกท่านมีบุตรสี่คน เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์พอนอาศัยอยู่ในฮ่องกง ประเทศจีน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.