ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง

เอ็ลเดอร์วองได้รับปริญญาตรีทั้งวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาบัญชีและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์--ฮาวาย  ท่านยังได้รับเอ็มบีเอจากมหาวิทยาลัยเปิดฮ่องกงอีกด้วย  ในชีวิตด้านงานอาชีพของท่านท่านเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของบริษัทให้การปรึกษาด้านธุรกิจและคุณภาพและยังทำงานกับกลุ่มทดสอบและตรวจสอบวัสดุอีกด้วย

ตั้งแต่เข้าร่วมศาสนจักรเมื่อปี 1982  เอ็ลเดอร์วองรับใช้ในการเรียกอื่นๆ ของศาสนจักรมากมาย รวมถึงการเป็นพนักงานวอร์ดด้านการเงิน พนักงานวอร์ด ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ ประธานเยาวชนชาย ที่ปรึกษาของอธิการ อธิการ ที่ปรึกษาประธานสเตคและประธานสเตค
เอ็ลเดอร์วองเกิดในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน  ท่านสมรสกับแครอล ลูและทั้งสองมีบุตรธิดาสี่คนและหลานสาวหนีงคน

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.