หัวข้อ

เอ็ลเดอร์

ตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ระเบียบที่สูงกว่าของฐานะปุโรหิต เหล่าเอ็ลเดอร์เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ ได้รับเรียกให้มาบริหารงานฝ่ายวิญญาณใน ศาสนจักร

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.