ข่าวเผยแพร่

เรื่องเด่นในปี 2017

ในปี 2017 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมนุษยธรรมหลายโครงการ นำความรักและปีติสุขไปยังผู้คนขัดสนมากมายในประเทศไทย และได้ร่วมมือร่วมใจประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือและค้ำจุนผู้ขัดสน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  ต่อไปนี้คือเรื่องเด่นบางเรื่องในปี 2017!

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก อัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมายังประเทศไทยเพื่อพูดกับสมาชิกศาสนจักรและผู้สอนศาสนาเรื่องการมีบ้านและครอบครัวเข้มแข็ง

                                             

Go to the article:

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่นจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณสุนันทา สมบุญธรรมสำหรับรางวัล “Standing for Something” และดร. ศุภชัย โชติบุตรสำหรับรางวัล ผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น จากการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมที่โดดเด่นของท่าน                          

                                                     

Go to the article:

คณะนักเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติบีวายยู มายังประเทศไทยเพื่อเปิดการแสดงในสถานที่ต่างๆ หกแห่งและทำให้ผู้ชมทั่วประเทศที่เข้าชมกันอย่างเนืองแน่นประทับใจ

                                               

Go to the article:

เมื่อเดือนกรกฎาคมเกิดอุทกภัยรุนแรงที่จังหวัดสกลนคร สมาชิกศาสนจักรจัดเตรียมและแจกจ่ายชุดสุขอนามัย 1,000 ชุดแก่ผู้ประสบภัย

                                                     
                                                                                                                                                                                                               http://www.mormonnewsroom.in.th/7969294489597710344

ดร. ศุภชัย โชติบุตร ผ่าตัดสลายต้อกระจกให้แก่ชาวไทยผู้ขัดสนโดยใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมโดยศาสนจักรและมอบของขวัญแห่งการมองเห็นให้แก่พวกเขาเพื่อความสุขในอีกหลายปีข้างหน้า

                                                    

 http://www.mormonnewsroom.in.th/2501776439870213490

ด้วยความช่วยเหลือจาก ดร. ศุภชัย จักษุแพทย์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากสหรัฐมายังประเทศไทยเพื่อทำงานในคลินิกรักษาตาและแจกจ่ายแว่นตาแก่ผู้ขัดสนหลายพันคน

     

Here is the link:                                      

คณะทันตอนามัยจากสหรัฐในนาม “Thai Smiles” มายังเนินเขาแห่งจังหวัดน่านเพื่อจัดให้มีทันตบริการฟรีแก่เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ขัดสนหลายร้อยคน

                                                                                                                               

Go to the article:

องค์กรการกุศลแอลดีเอสจัดให้มีน้ำสะอาดโดยการสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำให้แก่ชุมชนหมู่  12  ตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดบุรีรัมย์                        

                                                                                                                             http://www.mormonnewsroom.in.th/8829512698816951723

โดยการประสานงานกับสโมสรโรตารีบางรักในกรุงเทพฯ และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ  ได้มีการมอบเก้าอี้เข็นให้แก่ผู้ขัดสนทั่วประเทศที่ไม่สามารถรับเก้าอี้เข็นจากโรงพยาบาลได้

                                                   

 Go to the article:
         

การดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อนที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมเพื่อสอนวิธีที่จะทำเช่นนั้นอย่างตรงประเด็น

                                                  

http://www.mormonnewsroom.in.th/17075025172525391054

 

ในปี 1975 มีผู้ลี้ภัยเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทยโดยจัดให้มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษและช่วยให้ผู้ลี้ภัยปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ของตน

                                         

Go to the article:

หนุ่มสาวโสด 65 คนจากศาสนจักรปลูกกล้าไม้ต้นใหม่กว่า  400 ต้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแห่งหนึ่ง

                                      

Go to the article:

โรงเรียนชาวเขาแห่งหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลแอลดีเอสให้มีอุปกรณ์การศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตของผู้เยาว์เหล่านี้ 

                     
                       

Go to the article:

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.