ข่าวเผยแพร่

เรียกผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคแปดคนสำหรับภาคเอเชีย

เราจะเห็นผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการเรียกใหม่ที่เรียกว่า – ผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาค – ซึ่งฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติเมื่อต้นปีนี้และดำเนินการให้เป็นผลในภาคต่างๆ ทั่วโลก พี่น้องสตรีแปดคนเพิ่งได้รับเรียกให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคชุดแรกสำหรับภาคเอเชีย

eight_aoa_asia_collage_1.jpg
eight_aoa_asia_collage_1.jpg
(แถวที่ 1 ซ้ายไปขวา): แคลร์ ลิมจากมาเลเซีย, ดีอันดรา ปราทิตา ดี. มองกันจากอินโดนีเซีย, จิตวดี ลัทธิโสภณกุลจากประเทศไทย, เอมิลีย์ วูจากไทเป ไต้หวัน (แถวที่ 2 ซ้ายไปขวา): ซาราห์ วูจากเกาชุง ไต้หวัน, แอกเนส อึงจากฮ่องกง, เปรมา นิกซอนจากอินเดีย, เคเฉีย หล่ายจากสิงคโปร์2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

พี่น้องสตรีเหล่านี้ได้แก่:

  1. แคลร์ ลิมจากสาขาเชราส กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซิสเตอร์ลิมได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์และปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ก่อนการเรียกใหม่นี้เธอรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์และประธานปฐมวัยในสาขาและเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานปฐมวัยท้องถิ่น
  2. ดีอันดรา ปราทิตา เดวี มองกันจากวอร์ดโบกอร์ที่ 1 จาการ์ตา อินโดนีเซีย ซิสเตอร์มองกันเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากบีวายยู-ฮาวายเอกการสื่อสาร สื่อ และวัฒนธรรมศึกษา ปัจจุบันทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ตอนที่ได้รับการเรียกนี้เธอเป็นผู้ประสานงานหนุ่มสาวโสดสเตคและครูสมาคมสงเคราะห์วอร์ด
  3. จิตวดี ลัทธิโสภณกุลจากวอร์ดศรีนครินทร์ กรุงเทพ ประเทศไทย ซิสเตอร์ลัทธิโสภณกุลสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขารัฐศาสตร์ มีลูกสาวสองคน ก่อนเป็นคุณแม่เต็มตัวเธอทำงานเป็นพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องของการบินไทย ซิสเตอร์ลัทธิโสภณกุลเคยรับใช้หลายตำแหน่งใน

องค์การปฐมวัยทั้งระดับสาขาและท้องถิ่น

  1. ฮุ่ย-ชิง เอมิลีย์ วูจากวอร์ดชิลิน ไทเป ไต้หวัน ซิสเตอร์วูเรียนจบปริญญาตรีสาขาการออกแบบกราฟิกจากบีวายยูและเป็นคุณแม่ของลูกสี่คน เธอมีโอกาสรับใช้มากมายในศาสนจักร การเรียกก่อนหน้านี้ของเธอรวมถึงประธานเยาวชนหญิงสเตคและประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด ปัจจุบันเธอเป็นครูเซมินารีในวอร์ดและเป็นผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านบำเพ็ญประโยชน์ของคณะเผยแผ่ไทเป ไต้หวัน
  2. ซาราห์ ฉู-เหว่ย วูจากวอร์ดเหนี่ยวซ่ง เกาชุง ไต้หวัน ซิสเตอร์วูมีลูกห้าคนและหลานสองคน เธอสอนภาษาอังกฤษและเป็นผู้แปลของศาสนจักร เธอเคยเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์และประธานเยาวชนหญิงในสเตค และสอนในโรงเรียนวันอาทิตย์ เซมินารี และสถาบัน
  3. อวย-หยาน แอกเนส อึงจากวอร์ดเวสต์พอยต์ในฮ่องกง ซิสเตอร์อึงสำเร็จการศึกษาจากบีวายยู-ฮาวายสาขาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เธอเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารในแผนกโครงการพิเศษของศาสนจักร ก่อนจะรับการเรียกใหม่นี้เธอเคยรับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสเตค ผู้เชี่ยวชาญค่ายเยาวชนหญิงสเตค และผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงวอร์ด
  4. เปรมา นิกซอนจากวอร์ดรามามุรธีนครในบังกาลอร์ อินเดีย ซิสเตอร์นิกซอนได้รับปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์และปัจจุบันทำงานเป็นนักวิเคราะห์การบริหารธุรกิจ เธอมีลูกชายสองคนและเคยรับใช้หลายการเรียกในสมาคมสงเคราะห์ ปฐมวัย เยาวชนหญิงและโรงเรียนวันอาทิตย์ ตอนที่ได้รับการเรียกนี้เธอกำลังรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สเตคและครูสถาบันวอร์ด
  5. เคเฉีย หล่ายจากวอร์ดเซมบาวังในสิงคโปร์ เธอสำเร็จการศึกษาจากบีวายยูสาขาประวัติศาสตร์และได้รับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์อเมริกาและสตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ปัจจุบันซิสเตอร์หล่ายทำงานเป็นผู้บริหารนโยบายและผู้จัดการที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากการเรียกใหม่ของเธอในฐานะผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคแล้วเธอยังเป็นประธานเยาวชนหญิงของวอร์ดเธออีกด้วย

“เราขอขอบคุณพี่น้องสตรีที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้” เดวิด พี. โฮเมอร์ประธานภาคเอเชียกล่าว “ประสบการณ์และการรับใช้ของพวกเธอในศาสนจักรจะช่วยพวกเธอคอยชี้แนะ สอน และเป็นพรแก่ผู้คนมากมาย รวมทั้งผู้นำระดับท้องที่ขององค์การสมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิงและปฐมวัยด้วย”

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาค

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.