หัวข้อ

เยาวชนในศาสนจักร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดเตรียมโปรแกรมครอบคลุมทุกด้านให้เยาวชนผ่านองค์การเยาวชนชายและองค์การเยาวชนหญิง เยาวชนอายุ 12 ถึง 17 ปีประชุมกันในชั้นเรียนวันอาทิตย์เพื่อการเรียนการสอนศาสนาและหลายครั้งในระหว่างเดือนเพื่อทำกิจกรรมทางสังคม รวมถึงโครงการบำเพ็ญประโยชน์ กีฬา ค่าย และงานเต้นรำ เยาวชนชายและเยาวชนหญิงได้รับตำแหน่งผู้นำภายในองค์การด้วยเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรมกลุ่ม และการแก้ไขปัญหา

เยาวชนชาย

เด็กชายที่มีค่าควรได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายกในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่ออายุ 12 ปี พวกเขาเลื่อนสู่ตำแหน่งผู้สอนเมื่ออายุ 14 ปี และตำแหน่งปุโรหิตเมื่ออายุ 16 ปี ความรับผิดชอบเบื้องต้นประการหนึ่งของผู้นำในโปรแกรมเยาวชนชายคือเตรียมเยาวชนชายให้พร้อมทำหน้าที่รับผิดชอบฐานะปุโรหิตและสร้างประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์

ความรับผิดชอบของเยาวชนชายที่ดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตรวมถึงการเตรียมและส่งผ่านศีลระลึก (ศีลมหาสนิท) ให้สมาชิกศาสนจักรในช่วงพิธีนมัสการวันอาทิตย์ ไปเยี่ยมและสอนสมาชิกในบ้านของพวกเขา และรวบรวมเงินบริจาคให้คนยากจน

องค์การเยาวชนชายเตรียมเด็กหนุ่มให้พร้อมรับพันธะรับผิดชอบภายภาคหน้าในครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และชุมชนผ่านโปรแกรมความสำเร็จที่เรียกว่า “หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า”{nb}นอกจากนี้ ศาสนจักรยังรับรองและอุปถัมภ์ การลูกเสือสำหรับเยาวชนชายในสหรัฐและแคนาดาด้วย

เยาวชนหญิง

จุดประสงค์ของโปรแกรมเยาวชนหญิงคือช่วยหญิงสาววัยรุ่นสร้างประจักษ์พยานของพวกเธอในพระเยซูคริสต์และเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมรับบทบาทอนาคตของพวกเธอในฐานะสตรีในศาสนจักรและเป็นสมาชิกที่กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเช่นกัน

ผู้นำเยาวชนหญิงวางแผนชั้นเรียนวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพื่อสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่เยาวชนหญิงและวิธีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เยาวชนหญิงมีส่วนร่วมในโปรแกรมความสำเร็จที่เรียกว่า “ความก้าวหน้าส่วนบุคคล” โดยตั้งเป้าหมายในคุณค่าแปดด้านได้แก่ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งสวรรค์ คุณค่าส่วนบุคคล ความรู้ การเลือกและความรับผิดชอบ งานดี ความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ นอกจากนี้ เด็กสาวยังได้เรียนรู้ทักษะอันทรงคุณค่าและได้รับรางวัลต่างๆ ผ่านโปรแกรมค่ายเยาวชนหญิง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.