หัวข้อ

เด็กในศาสนจักร

ศาสนจักรมีโปรแกรมครอบคลุมการสอนเด็กเรียกว่าปฐมวัยซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1878{nb}จุดประสงค์ของปฐมวัยคือสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่เด็กและช่วยพวกเขาเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ

โปรแกรมมีไว้สำหรับเด็กทุกคนที่อายุ 3 ถึง 11 ขวบและจัดสองชั่วโมงทุกวันอาทิตย์ขณะบิดามารดาเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ของตน{nb}ปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมปฐมวัยทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านคน

ปฐมวัยแบ่งออกเป็นสองส่วน — “ช่วงเวลาของการแบ่งปัน” และการสอนชั้นเรียนแต่ละชั้น{nb}ช่วงเวลาของการแบ่งปันให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและฝึกร้องเพลงที่สอนหลักธรรมพระกิตติคุณ

เด็กเข้าร่วม “วันกิจกรรม” ที่จัดเป็นประจำเช่นกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กันและมีความสนุกสนานที่ดีงามในกิจกรรมทางกายภาพ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมรับใช้ วันกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กนำหลักธรรมที่เรียนรู้ในช่วงปฐมวัยวันอาทิตย์และในบ้านมาปฏิบัติ

เด็กอายุ 8 ถึง 11 ขวบตั้งเป้าหมายส่วนตัวในคู่มือแนะแนว ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยพวกเขาดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ พัฒนาประจักษ์พยาน และสร้างมิตรภาพ อีกทั้งช่วยเตรียมพวกเขาให้พร้อมเข้าสู่โปรแกรมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงเมื่ออายุ 12 ปีด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.