ชีวประวัติผู้นำ

เดวิด เอฟ. อีแวนส์

 

เดวิด เอฟ. อีแวนส์ได้รับแต่งตั้งเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005  ตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2011 ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารของแผนกผู้สอนศาสนาและฐานะปุโรหิต  ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 ท่านรับใช้เป็นผู้อำนวยการบริหารแผนกผู้สอนศาสนา  ท่านเคยรับใช้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารในแผนกพระวิหารเช่นกัน  ปัจจุบันนี้ท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ในปี 1976 เอ็ลเดอร์อีแวนส์ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ในสาขาสุขศึกษาชุมชน  ในปี 1979 ท่านได้รับปริญญาจูริสดอกเตอร์จากมหาวิทยาลับริคัมยังก์  งานอาชีพของท่านเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทนายและเป็นผู้บริหารบริษัทวาณิชธนกิจ

เอ็ลเดอร์อีแวนส์เคยรับใช้ในการเรียกหลายอย่างในศาสนจักร ได้แก่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น อธิการ ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นะโงะยะ (1998–2001) ตลอดจนที่ปรึกษาและประธานภาคเอเชียเหนือ

เดวิด ฟรูวิน อีแวนส์ เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1951  ท่านแต่งงานกับแมรีย์ ดี เชพเพิร์ดในเดือนมกราคม ปี 1973  ท่านทั้งสองมีบุตรแปดคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.