หัวข้อ

เซมินารีโปรแกรมการศึกษาศาสนา

     

เซมินารีเป็นโปรแกรมการศึกษาศาสนาหลักสูตรสี่ปีสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และเปิดรับวัยรุ่นทุกศาสนา

นักเรียนใช้ปีการศึกษาทั้งปีศึกษาพระคัมภีร์หนึ่งเล่ม: พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หรือหลักคำสอนและพันธสัญญา เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะศึกษาพระคัมภีร์ครบถ้วนทั้งสี่เล่ม

   

ในชุมชนที่มีประชากรวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำนวนมาก นักเรียนจะเรียนเซมินารีใน “ช่วงพัก” ของวันที่มาเรียนตามปกติ ในภูมิภาคอื่นของโลก นักเรียนจะเรียนก่อนไปโรงเรียนหรือหลังเลิกเรียน ในบางกรณีที่ระยะทางเป็นปัญหาหรือมีวัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มาก นักเรียนอาจจะเรียนหลักสูตรสี่ปีในโปรแกรมการศึกษาที่บ้าน

 

ชั้นเรียนสอนโดยครูเต็มเวลาและอาสาสมัคร มีนักเรียนเซมินารีทั่วโลกประมาณ 350,000 คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.