หัวข้อ

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

คำที่ใช้สำหรับผู้นำอาวุโสของศาสนจักร ทุกคนรู้ว่า ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง โควรัมที่หนึ่ง โควรัมที่สองของสาวกเจ็ดสิบ และฝ่ายอธิการคบคุม คือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ดูการเป็นผู้นำและองค์การด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.