ข่าวเผยแพร่

อาสาสมัครช่วยสภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดฝนที่ตกหนักและเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนวิการดำเนินชีวิตของประชาชน หลายแห่งต้องประสบภาวะการขาดแคลนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีภาระกิจหลักด้านมนุษยธรรมในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย  ซึ่งตรงกับหลักการด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเช่นกัน จึงได้ให้ความร่วมมือโดยส่งอาสาสมัครจำนวน 16 คนมาช่วยบรรจุชุด”ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย” จำนวน 2,000 ชุด ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ คลังสัมภาระ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จึงเตรียมส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่  เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัย  อาสาสมัครหนุ่มสาวช่วยกันบรรจุถุงยังชีพขนาดใหญ่ ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำพริก อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไฟฉาย เทียนไข ไฟแช็ก ถุงขยะ ยากันยุง ยาสามัญประจำบ้าน เกลือ และน้ำดื่ม สำหรับยังชีพได้ทั้งครอบครัวในระยะเวลาที่ประสบภัยอยู่ จากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่เพื่อให้สกาชาดไทยนำไปยังพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบต่อไป

นายธงชัย คุ้มแจ้ง หัวหน้าธุรการงานพัสดุของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าเขาสามารถวางใจอาสาสมัครเมื่อต้องการความช่วยเหลือ “ประชาชนกำลังทุกข์ยาก และเราซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับที่รวดเร็วจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการส่งอาสาสมัครมาช่วยในเวลาเร่งด่วน  หากไม่มีพวกเขา คงต้องใช้เวลานานมากกว่านี้ในการลำเลียงถุงธารน้ำใจนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.