หัวข้อ

ห้องนมัสการ

ห้องหรือหอประชุมในอาคารประชุมของศาสนจักรใช้สำหรับพิธีนมัสการของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกศาสนจักรมาร่วมพิธีนมัสการในห้องนมัสการ ไม่ใช่ในพระวิหาร

ดูประกอบ:

ท่านจะพบอะไรเมื่อก้าวเข้ามาในโบสถ์มอรมอน

เกี่ยวกับโบสถ์และพระวิหาร: อธิบายพิธีนมัสการของชาวมอรมอน

วีดิทัศน์: สิ่งที่ท่านจะพบในโบสถ์วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.