ข่าวเผยแพร่

หุ่นจำลองช่วยชีวิต

นักศึกษาของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลบริบาลศาสตร์แม่โจ้ ในจังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีที่ได้รับการบริจาค หุ่นจำลองการ ช่วยชีวิตหรือ หุ่น CPR จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พิธีมอบได้จัดขึ้นที่โรงเรียนดังกล่าว มูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้บริจาคหุ่นจำลองการช่วยชีวิต CPR 1 ตัว พร้อมเครื่องวัด ความดันโลหิตอีก 2 เครื่อง แก่โรงเรียน ทั้งนี้ในวันนั้นนักศึกษาพยาบาลหลายคนมีความปลาบปลื้มที่ได้ลองสาธิตการ ใช้ชุดหุ่น CPRซึ่งใช้ได้ดีมาก

ดร.รัฐมณี แสงสุวรรณ หนึ่งในคณะทำงานของคณะเผยแผ่กรุงเทพประเทศไทย และสมาชิกศาสนจักรฯจำนวนหนึ่ง ไปถึง ก่อนพิธี ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียน และ มีความประทับใจมากกับหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตร 6 เดือน   ทางโรงเรียนมีศูนย์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในโรงเรียนเพื่อนักศึกษาสามารถฝึกภาคปฏิบัติเพื่อความชำนาญในวิชาชีพ ซิสเตอร์ จิล ซิปปี พยาบาลวิชาชีพและกำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่กรุงเทพประเทศไทย   ถึงกับกล่าวว่าอยากให้สมาชิกใน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลศาสต์นี้ด้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณบุษรินทร์ ทองมี กล่าวแสดงความขอบคุณในการรับบริจาคครั้งนี้  เอ็ลเดอร์ แกรี่ กู๊ดสัน ผู้เชี่ยว ชาญด้านมนุษธรรมของศาสนจักรในประเทศไทยได้กล่าวว่า  “ทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน เราจำเป็นต้องดูแลกันและกัน เนื่องจากความรักของเราต่อพระเยซูคริสต์ งานด้านมนุษยธรรมจึงบังเกิดผลดังตัวย่างที่พระ องค์ทรงทำไว้”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.