หัวข้อ

หลักแห่งความเชื่อ

ถ้อยแถลงพอสังเขปสิบสามข้อที่โจเซฟ สมิธเขียนไว้ซึ่งสรุปหลักคำสอนพื้นฐานบางประการของศาสนจักร

1. เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณบริสุทธิ์
{nb}

2. เราเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษเพราะบาปของตน, และมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของอาดัม.
{nb}

3. เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ.

4. เราเชื่อว่าหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณคือ: หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์; สอง, การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์.

5. เราเชื่อว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิอำนาจ, เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น.

6. เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียวกับที่ดำรงอยู่ในศาสนจักรสมัยต้น, นั่นคือ, อัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์, ศิษยาภิบาล, ผู้สอน, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, และอื่นๆ.

7. เราเชื่อในของประทานแห่งการพูดภาษา, การพยากรณ์, การเปิดเผย, นิมิต, การบำบัดรักษา, การแปลภาษา, และอื่นๆ.

8. เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่แปลไว้อย่างถูกต้อง; เราเชื่อด้วยว่าพระคัมภีร์มอรมอน เป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า.

9. เราเชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้, และเราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

10. เราเชื่อในการรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมของอิสราเอลและในการนำกลับคืนมาของเผ่าทั้งสิบ; ว่าไซอัน (เยรูซาเล็มใหม่) จะสร้างขึ้นในทวีปอเมริกา; ว่าพระคริสต์จะทรงปกครองแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง; และ, ว่าแผ่นดินโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม.

11. เราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตามการวินิจฉัยจากมโนธรรมของเราเอง, และยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน, ให้พวกเขานมัสการโดยวิธีใด, ณ สถานที่ใด, หรือสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาจะนมัสการ.

12. เราเชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้ปกครอง, และฝ่ายปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, และการสนับสนุนกฎหมาย.

13. เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, มีเมตตา, มีคุณธรรม, และในการทำดีต่อมนุษย์ทั้งปวง; โดยแท้แล้ว, เราอาจกล่าวได้ว่าเราทำตามคำแนะนำของเปาโล—เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุกสิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง, และหวังว่าจะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง. หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้.

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.