หัวข้อ

ส่วนสิบ

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายปฏิบัติหลักธรรมในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับส่วนสิบโดยบริจาค 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ให้ศาสนจักร

ส่วนสิบมีมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม ตัวอย่างเช่น ในปฐมกาล 14:17-20บันทึกว่าอับราฮัมจ่ายส่วนสิบให้เมลคีเซเดค ปัจจุบันเงินส่วนสิบใช้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง อาทิ งานเพื่อมนุษยธรรม การก่อสร้าง อาคารประชุม และ พระวิหาร เงินส่วนสิบจ่ายค่าดำเนินงานศาสนจักรและช่วยออกทุนให้โปรแกรมเผยแผ่ศาสนา การศึกษาและลำดับการสืบเชื้อสายด้วย

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมอบเงินบริจาคส่วนสิบให้ผู้นำในท้องที่ ผู้นำในท้องที่เหล่านี้ส่งเงินไปที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์ซิตี้ ยูทาห์ คณะกรรมการที่สำนักงานใหญ่จะระบุวิธีใช้เงินทุน สภานี้ประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และ ฝ่ายอธิการควบคุม

เช่นเดียวกับสมาชิกที่นับถือศาสนาอื่น วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าการจ่ายส่วนสิบเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าและนำมาซึ่งพรทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.