ข่าวเผยแพร่

สเตคอุบลจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของศาสนจักรในประเทศไทย

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ 1966 เอ็ลเดอร์ กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ได้อุทิศ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่สวน ลุมพินี ในวันที 23 มกราคม ค.ศ 1966 ประธานคณะเผยแผ่ เคร อี การเนอร์ ประกาศว่าจะส่งผู้สอนศาสนามาประเทศไทย 2 คน ได้ออกต่างจังหวัด ที่แรก คือ จ.นครราชสีมา หรือ เราจะเรียกกันว่าโคราช ที่นี้พระกิตติคุณได้เริ่มต้น และแผ่ขยายออกไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน จ.ขอนแก่น จ.อุบลฯ จ.อุดรฯและความก้าวหน้าของจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นการเปิดสาขาก็เพิ่มมากขึ้นตาม มี จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด อ.กุมภวาปี จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ์  จ.ศรีษะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.สกลนคร ต่อมาเพื่อนบ้านของไทยคือ เวียงจันทน์ ในตอนแรกได้แบ่งเป็น 3 ท้องถิ่นคือ  ท้องถิ่นแรกคือขอนแก่น มี 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด โคราช  มหาสารคาม  ขอนแก่น  และกาฬสินธุ์ ท้องถิ่นที่สองคืออุบลฯ  มี 5 จังหวัด คือ อุบลฯ  ศรีษะเกษ  ยโสธร  บุรีรัมย์  และสุรินทร์  ท้องถิ่นที่สามคืออุดรฯ มี 5 จังหวัด คือ อุดร1 และอุดร2  กุมภวาปี  หนองคาย  สกลนคร  และเวียงจันทร์ 

โดยต่อมาเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ ในขณะที่เป็นที่ปรึกษาของประธาน เดวิด เอ็ม ซีเนียร์ ในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยในขณะนั้น ได้ทำงานอย่างหนักและให้กำลังใจกับผู้นำแต่ละท้องถิ่นและแต่ละหน่วยในภาคอีสาน เพื่อกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนฐานะปุโรหิตแห่งเมเคซิเดคและทำให้ผู้คนมีค่าควรต่อการถือใบรับรองพระวิหารมากยิ่งขึ้น และเมื่อเห็นว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นผู้คนมีค่าควรต่อการถือใบรับรองพระวิหารมากพอมีฐานะปุโรหิตแห่งเมเคซิเดคมากพอที่จะมีการจัดตั้งสเตดได้ จึงได้มีการรวมและแบ่งเขตใหม่เกิดขึ้น คือ จาก 3 ท้องถิ่นให้เป็น 1 สเตดคือสเตคอุบล และ 1 ท้องถิ่นคืออุดร และได้วางแผนไว้ข้างหน้าเพื่อจะถูกขยายมากขึ้นต่อไปอีก เมื่อท่านถูกเรียกให้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ท่านได้กระตุ้นให้ผู้นำสเตคและผู้นำท้องถิ่นไม่หยุดนิ่งให้ตั้งเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้ต่อ เพื่อแบ่งจาก 1 สเตดให้เป็น 2 สเตดและจาก 1 ท้องถิ่นที่เหลือก็จะยกขึ้นเป็นอีก 1 สเตด ต่อไป จากความก้าวหน้าดังกล่าวเราเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการมีผู้นำสเตคที่มีค่าควรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิก ความเป็นหนึ่งเดียวในฝ่ายประธานสเตคและการทำงานอย่างแข็งขันของผู้นำทุกคนในสเตค

ในวันที่ 12 พ.ย.  2016  สเตคอุบลจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ที่พระกิตติคุณถูกสั่งสอนมาในภาคอีสาน ด้วยความสำนึกคุณ สเตคอุบลได้ประกาศเพื่อมารวมตัวกันจัดประชุมกิจกรรมพิเศษ เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน และได้เชิญทั้งสมาชิกเก่าและใหม่มาร่วมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ โคราช  โดยมีสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์คณาคำ มาร่วมและควบคุมการประชุม บรรยากาศในงานแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาคือช่วงเช้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองคือการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ได้มีการจัดให้ร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์จากแต่ละหน่วย ช่วงเที่ยงได้มีการแสดงนิทรรศการถึงการบุกเบิกและความก้าวหน้าในแต่ละหน่วย พร้อมจัดบูทอาหารพื้นบ้านอย่างเรียบง่ายเพื่อทานร่วมกัน ภายในงานได้มีการเปิดกล่องแห่งกาลเวลาเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เขียนประจักษ์พยานเพื่อส่งให้ตนเองหรือลูกหลานในอนาคต ในช่วงบ่ายเป็นการแสดงประจักษ์พยานโดยตัวแทนของแต่ละหน่วยทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ บราเดอร์นิมิตร บุญมาตย์ สมาชิกเก่าจากมหาสารคาม ครอบครัวของท่านเข้าร่วมศาสนจักร 4 ชั่วอายุ มีลูกเข้าร่วมศาสนจักร และขณะนี้มีหลาน 7 คนและเหลนอีก 3 คน ได้กล่าวว่าท่านรับบัพติสมาตั้งแต่ 14 ธ.ค 1986 รับใช้เป็นประธานสาขา 4 สมัย (16ปี) การรับใช้ที่โบสถ์นั้นเป็นพรมากมายที่ครอบครัวของท่านได้รับ แม้ไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งของทางโลก แต่ครอบครัวร่ำรวยพระกิตติคุณ เพราะว่าพระกิตติคุณได้เป็นศูนย์รวมชีวิตจิตใจของครอบครัวของท่าน บราเดอร์ปิยะบุตร สร้อยสน บอกว่า ผมปารถนาจะเป็นผู้สอนศาสนาเพื่อที่จะประกาศความจริงของพระกิติคุณไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ ศาสนาจักรจะต้องอยู่ชั่วนิรันด์ครับ ขอบคุณผู้นำ ขอบคุณสำหรับผู้บุกเบิก  สมาชิกทุกคน ผู้สอนศาสนาทุกคน และทีจะลืมไม่ได้นั้นคือ พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคน ในช่วงท้ายของการประชุมทุกคนก็สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์สัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธ์และพลังอันแรงกล้าที่มีอยู่ในจิตใจของทุกคน เมื่อเอ็ลเดอร์คณาคำได้เชิญผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและผู้ที่กำลังจะเข้ารับใช้ในสนามเผยแผ่และเคยรับใช้ในสนามเผยแผ่ขึ้นบนที่นั่งยกพื้น ร้องเพลง 126 ถูกเรียกให้รับใช้ ดังกระหึ่ม หลังจากจบ สมาชิกในห้องประชุมรู้สึกถึงเกียรติและพลังที่พวกท่านเหล่านั้นได้รับจริงๆ  “ท่านกล่าวว่า เพราะงานเผยแผ่ศาสนาเท่านั้นเองนะครับ จึงมีการเฉลิมฉลอง 50 ปี เพราะงานสอนศาสนาเท่านั้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นและสาขาขึ้นและท้องถิ่นขึ้นและวอร์ดขึ้นและเป็นสเตคขึ้น” ต่อมาท่านได้เชิญฝ่ายประธานสเตค อธิการ ประธานสาขา ผู้นำสเตค อดีตผู้นำ กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าให้เดินมาด้านหน้าที่ยกพื้น สุดท้าย กลุ่มผู้ที่มีอายุสมาชิกเกิน 40 ปี 30 ปี 20 ปี เห็นได้อย่างชัดเจนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ออกมายืนด้านหน้า ท่านขอให้พวกเราร้องเพลง 126 ถูกเรียกให้รับใช้อีกครั้ง ข้าพเจ้าสัมผัสถึงวิญญาณผู้บุกเบิกสมัยโบราณ ขบวนรถลากของมาร์ติน เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า เมื่อมองดูใบหน้าแต่ละท่านขณะร้องเพลง ข้าพเจ้าเดาเอาว่าทุกคนรู้สึกสำนึกคุณในผู้บุกเบิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า และนี่จะเป็นความทรงจำของสมาชิกที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกนาน แม้หลายท่านคาดเดาว่าในชั่วอายุของเขาครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับการเฉลิมฉลอง 100 ปี ในอีก 50 ปีข้างหน้า คงจะเสียชีวิตก่อน จะเหลือแค่บันทึกประวิติศาสตร์ของเขาไว้ให้กับลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป  

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.