หัวข้อ

สาวกเจ็ดสิบ

ตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ระเบียบที่สูงกว่าของฐานะปุโรหิต สาวกเจ็ดสิบมีพลังอำนาจทั้งหมดของเอ็ลเดอร์ ควบคู่กับการเรียกและการแต่งตั้งพิเศษให้สั่งสอนพระกิตติคุณและรับใช้เป็น “พยานพิเศษ” ของพระคริสต์ต่อโลก สาวกเจ็ดสิบเป็นตำแหน่งที่กล่าวไว้ในพันธสัญญาใหม่ และเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสัญจร”

ดู ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.