หัวข้อ

สาขา

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งตามภูมิศาสตร์เป็นวอร์ด แต่ในละแวกที่มีสมาชิกศาสนจักรน้อยกว่าจะจัดระเบียบวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นสาขา ผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไประดับสาขาเรียกว่าประธานสาขา สาขาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ สเตค คณะเผยแผ่หรือท้องถิ่น ศาสนจักรยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยือนพิธีนมัสการของสาขาหรือวอร์ดในวันอาทิตย์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.