หัวข้อ

สวัสดิการและการพึ่งพาตนเอง

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือดูแลคนขัดสนขณะสอนหลักธรรมที่จะช่วยให้คนขัดสนพึ่งพาตนเองและยังคงภาคภูมิใจในตนเอง โปรแกรมจะให้โอกาสสมาชิกทุกคนของศาสนจักรได้รับใช้— ทำตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์โดยให้อาหารคนหิวโหย ให้น้ำแก่ผู้กระหายน้ำ ต้อนรับคนแปลกหน้า ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปล่า และเยี่ยมเยียนคนเจ็บป่วย

ไม่นานหลังจากจัดตั้งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในปี ค.ศ. 1830 ผู้นำศาสนจักรได้ตั้งคลังของอธิการไว้เก็บธัญพืชและโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่สมาชิกบริจาคด้วยความสมัครใจและแจกจ่ายไปช่วยสมาชิกที่ขัดสน ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1936 ศาสนจักรจัดตั้งโปรแกรมสวัสดิการอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยสมาชิกศาสนจักรที่ประสบความเดือดร้อนจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ปัจจุบันโปรแกรมสวัสดิการขยายไปทั่วทุกมุมโลกและช่วยคนทุกศาสนา

  • เงินทุนสำหรับโปรแกรมสวัสดิการได้มาจากการบริจาคของสมาชิกศาสนจักร วันอาทิตย์เดือนละครั้ง สมาชิกศาสนจักรจะงดรับประทานอาหารอาหารสองมื้อและมอบเงินที่จะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารให้ศาสนจักร
  • ผู้นำ (อธิการ) ของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมระดับท้องที่ระบุว่าใครคือผู้ขัดสนด้วยความช่วยเหลือของประธานสมาคมสงเคราะห์—สตรีจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่รับใช้เป็นผู้นำองค์การสตรี ขนาดของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ภายในไม่กี่ร้อยคนเพื่อผู้นำศาสนจักรจะรู้จักคนของพวกเขา
  • บางแห่งที่สมาชิกศาสนจักรหนาแน่นมาก ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการจะมากตาม เวลแฟร์สแควร์ใกล้สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์มีศูนย์ดังกล่าวมากที่สุด อาคารต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตนม คลังของอธิการ ร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ศูนย์จัดหางาน และไซโลเก็บข้าวสาลีกับธัญพืชอื่นๆ
  • คลังของอธิการมักเทียบได้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ไม่มีลิ้นชักเก็บเงิน อาหารและของใช้ในครัวเรือนมีไว้สำหรับคนที่ไม่มีกำลังซื้อหาและมีใบคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอธิการในท้องที่เซ็นกำกับ ผู้รับของจะมีโอกาสทำงานทดแทนสิ่งที่พวกเขาได้รับตามระดับความสามารถของตนเอง มีคลังของอธิการอยู่ทั่วโลก 129 แห่ง
  • ศูนย์บริการข้อมูลการจ้างงานจัดเตรียมสถานที่ให้ผู้คนได้รับการอบรมวิชาชีพ ฝึกเขียนเรซูเม่ให้ดีขึ้น และพบโอกาสในงานอาชีพ มีศูนย์ 259 แห่งทั่วโลก
  • Deseret Industries เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพและเปิดกิจการร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ร้านจำหน่ายสินค้ามือสองเปิดรับสาธารณชนเช่นกัน
  • LDS Family Services เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้คำปรึกษา บริการเรื่องการรับบุตรบุญธรรม กลุ่มสนับสนุนการบำบัดสิ่งเสพติด เป็นแหล่งช่วยแก้ปัญหาทางสังคม อารมณ์ และวิญญาณ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.