Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

สรุปการประชุมใหญ่สามัญวันเสาร์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ เพจนี้มีเรื่องเด่นจากโอวาทในการประชุมใหญ่ครั้งดังกล่าว

ภาคเช้าวันเสาร์

ภาคบ่ายวันเสาร์

ภาคฐานะปุโรหิตวันเสาร์

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูภาคเช้าวันเสาร์ทั้งหมด

  

ภาคเช้าวันเสาร์

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ของศาสนจักรกล่าวเปิดโดยเน้นทิศทางศาสนจักรของพระเจ้า — แม้ในช่วงโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก

“บทเรียนบางอย่างที่ข้าพเจ้าเคยรู้มาก่อนจารึกไว้ในใจข้าพเจ้าในวิธีใหม่ๆ ที่ให้ความรู้ พระเจ้าทรงกำกับดูแลกิจจานุกิจของพระองค์ พระองค์ทรงกำกับดูแลและดำเนินการเร่งงานของพระองค์—แม้ระหว่างช่วงการระบาดระดับโลก” ท่านกล่าว

“พี่น้องชายหญิงที่รัก ความเข้มแข็งของศาสนจักรพบได้ในความพยายามและประจักษ์พยานที่เติบโตตลอดเวลาของสมาชิก” ท่านกล่าวต่อ “ประจักษ์พยานปลูกฝังได้ดีที่สุดที่บ้าน”

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ สอนว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเรา” และทรงเกี่ยวข้องเป็นส่วนตัวในชีวิตบุตรธิดาของพระองค์และทรงนำทางพวกเขาอย่างแข็งขัน “ขอจงเปิดใจรับพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ไม่ว่าสภาวการณ์ การทดลอง ความทุกข์ทรมาน หรือความผิดพลาดของท่านจะเป็นเช่นไร” ท่านกล่าว “ท่านสามารถรู้ได้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงรักท่าน และเพราะพระองค์ ท่านจะไม่มีวันอยู่ตามลำพัง”

ประธานจอย ดี. โจนส์ เน้นว่าการสนทนาที่จำเป็นทว่าเรียบง่ายเกี่ยวกับพระกิตติคุณสามารถทำให้บุตรธิดารู้ว่าพวกเขาเชื่ออะไรและเหตุใดจึงเชื่อเช่นนั้น “อย่ายอมให้ความสะดวกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กีดกันเราไม่ให้สอนและฟังบุตรธิดาและมองเข้าไปในดวงตาพวกเขา” เธอกล่าว

บราเดอร์แจน อี. นิวแมน เน้นเรื่องการสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด “เพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างแท้จริง การเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเยซูคริสต์จะต้องใช้จิตวิญญาณทั้งหมดของเราและแทรกซึมเข้าไปในชีวิตเราทุกด้าน” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน สอนว่าความเมตตากรุณาเป็นหลักธรรมเยียวยาขั้นพื้นฐานของพระกิตติคุณ “พระเจ้าทรงคาดหวังให้ [วิสุทธิชนยุคสท้าย] สอนว่าการยอมรับทุกคนคือวิถีเชิงบวกสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการกีดกันนำไปสู่การแบ่งแยก” ท่านกล่าว

โดยอ้างพระดำรัสเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้ทุกคนเป็นเหมือนพระองค์ เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำให้โรงแรมของพระองค์ — ศาสนจักรของพระองค์ — เป็นที่พักพิงจากพายุชีวิตทุกลูก “เราเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองที่ทรงสัญญาไว้เมื่อเราทำเพื่อคน ‘เล็กน้อยที่สุด’ทุกๆ วันเหมือนที่เราจะทำเพื่อพระองค์ ‘[คน] เล็กน้อยที่สุด’ คือเราแต่ละคน”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ กระตุ้นให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มความปรารถนาจะมีค่าควรและพร้อมรับโอกาสที่จะมีประสบการณ์พระวิหารเพิ่มมากขึ้น “พระวิหารเป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่การเปิดเผยมาถึงเราโดยง่ายถ้าใจเราเปิดรับและเรามีค่าควร” ท่านกล่าว

ภาคบ่ายวันเสาร์

ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด พูดเกี่ยวกับสมาชิกโสดของศาสนจักรที่ “ปัจจุบัน [เป็น] ผู้ใหญ่เกินครึ่งในศาสนจักร”

Apr-2021-Saturday-PM-LNilsson-United-States-BallardDownload Photo

  

“บางคนสงสัยเรื่องโอกาสและบทบาทของตนในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและในศาสนจักร” ท่านกล่าว “เราควรเข้าใจว่าชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แค่คำถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสปัจจุบันแต่เกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์และการ ‘องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู’” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 76:79)

ผู้นำสเตคและผู้นำวอร์ดควรเรียกสมาชิกโสดให้ “รับใช้ หนุนใจ และสอน” ท่านกล่าวต่อ

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ สังเกตว่าปัจจุบันข้อพิพาท ความขัดแย้ง และความหยาบคายทั่วไปมีมากมาย

เราจะพบเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการ “สร้างวันที่สดใสกว่า” ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์เป็นพยาน “เรา—โลกนี้—จะล้มเหลวไม่ได้ในการนำแนวคิดพระกิตติคุณและพันธสัญญาที่สร้างความแข็งแกร่งเหล่านี้มาใช้ให้เต็มที่ทั้งกับส่วนตัวและสาธารณชน”

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ พูดถึง “ความอยุติธรรมอันน่าเดือดดาล” ของโลกแต่เป็นพยานว่า “ในนิรันดร พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์จะทรงแก้ไขความอยุติธรรมทั้งหมด”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น เป็นพยานว่าการเดินทางของลูกแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เริ่มต้น “เมื่ออากาศของแผ่นดินโลกพรั่งพรู” เข้าไปในปอดของพวกเขาครั้งแรกและจะไม่สิ้นสุดเมื่อพวกเขาหายใจเฮือกสุดท้ายในความเป็นมรรตัย “ขอให้เราต้อนรับ [ลูกทางวิญญาณแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้า] คุ้มครองพวกเขา และรักพวกเขาเสมอ” ท่านกล่าว

ประธานเนลสัน เชื้อเชิญให้ทุกคน “อยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเสมอ” และติดตามพระผู้ช่วยให้รอด ท่านกล่าว สำหรับคนที่ก้าวออกนอกเส้นทาง ได้โปรดกลับมา มีที่เตรียมไว้ให้ทุกคนในศาสนจักรของพระเจ้า

“เราต้องการทุกคนในแต่ละวอร์ดและสาขา — ทั้งผู้ที่เข้มแข็งและผู้ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรน ทุกคนจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการจรรโลงทั้งกายของพระคริสต์” เอ็ลเดอร์ฮอร์เฮ ที. เบเซร์รา กล่าว

ขณะเติบใหญ่ เอ็ลเดอร์เธียร์รี เค. มูทูมโบ อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านที่ “ไม่เพียงหลังเล็กเท่านั้น แต่เป็นสถานที่มืดมนด้วย” หลังพบกับผู้สอนศาสนาและรับบัพติศมา ครอบครัวของท่านรับเอาวิถีชีวิตใหม่ที่มีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและ “เป็นครอบครัวกันจริงๆ”

“พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างที่เราควรชูขึ้นแม้ในช่วงเวลาอันมืดมิดของชีวิตมรรตัย (3 นีไฟ 18:24) เมื่อเราเลือกติดตามพระคริสต์ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง” ท่านกล่าว

ภาคฐานะปุโรหิตวันเสาร์

Saturday-AM-General-ConferenceDownload Photo

  

ในคำกล่าวปิดภาคการประชุมนี้ ประธานเนลสัน แบ่งปันบทเรียนสำคัญสี่บทกับผู้ฟังทั่วโลก:

  1. บ้านคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและการนมัสการ
  2. เราต้องการกันและกัน
  3. โควรัมฐานะปุโรหิตของท่านไม่ได้มีไว้เพื่อประชุมกันเท่านั้น
  4. เราฟังพระเยซูคริสต์ได้ดีขึ้นเมื่อเราสงบนิ่ง

“อนาคตสดใสสำหรับผู้คนที่รักษาพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า” ท่านกล่าว “พระเจ้าจะทรงทวีการเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ที่ดำรงฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควรเพื่อไปให้พร ปลอบโยน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มนุษยชาติ ตลอดจนช่วยเตรียมโลกและผู้คนสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์”

ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์ เป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ทรงทำทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเดินทางผ่านความเป็นมรรตัยและความรอดนิรันดร์ได้สำเร็จ

“พระผู้ช่วยให้รอดเต็มพระทัยประสบความเจ็บปวดและความทุพพลภาพทุกอย่างของมนุษย์เพื่อพระองค์จะทรงรู้วิธีช่วยเหลือและเสริมกำลังให้เราในความทุกข์ของเรา” ท่านกล่าว “พระเยซูคริสต์ทรงทำทั้งหมดนี้เพราะทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า”

ประธานอายริงก์ สอนว่าฐานะปุโรหิตประทานจากความรัก — และว่าพระเจ้าทรงอวยพรการรับใช้ที่มอบให้ในพระนามของพระองค์

“การตอบรับการเรียกและการขยายฐานะปุโรหิตของท่านสำคัญต่อพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักท่านและทรงวางใจท่านที่จะเป็นพรแก่ผู้คนที่พระองค์ทรงรักในพระนามของพระองค์” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก พูดถึงบทบาทการเป็นผู้เลี้ยงแกะของอธิการในชีวิตคนที่พวกเขารับใช้ โดยเฉพาะคนรุ่นเยาว์ของศาสนจักร

“[อธิการทั้งหลาย] ท่านสามารถให้คำเชื้อเชิญที่ทรงพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอยู่บนเส้นทางพันธสัญญา” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอร์เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น กระตุ้นผู้ฟังให้มองตนเองเหมือนที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมองพวกเขา

“ท่านเคยคิดว่าการรักตนเองเป็นพระบัญญัติหรือไม่?” ท่านถาม “เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์ได้จริงหรือไม่หากเราไม่รักตนเอง?”

บราเดอร์อาห์หมัด เอส. คอร์บิตต์ ถามเยาวชนชายของศาสนจักรว่าพวกเขาจะ “ปลุกศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระคริสต์” และใช้ศรัทธานั้นรวบรวมอิสราเอลได้อย่างไร

“พระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์มอรมอนและศาสดาพยากรณ์เป็นหลักเพื่อสอนวิธีแก่เรา” ท่านกล่าว

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูภาคเช้าวันเสาร์ทั้งหมด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.