หัวข้อ

สมาคมสงเคราะห์

สมาคมสงเคราะห์มีไว้สำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีทุกคนในศาสนจักรและคนอื่นๆ ที่ขัดสนตามความจำเป็นฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ สมาคมสงเคราะห์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์กรหนึ่ง

ดูประกอบ:

โปรแกรมสมาคมสงเคราะห์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีมอรมอน

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.