หัวข้อ

สภาสูง

กลุ่มชาย 12 คนที่ได้รับเรียกให้ช่วยควบคุมดูแลงานของศาสนจักรในสเตค สมาชิกสภาสูงเหล่านี้ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของประธานสเตค ช่วยอบรมและดูแลบุคลากรหรือโปรแกรมสเตค บุคคลเหล่านี้พูดกับที่ประชุมของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นประจำในการประชุมศีลระลึกวันอาทิตย์ สภาสูงเข้าประชุมสภาวินัยด้วยในกรณีที่บาปร้ายแรงอาจส่งผลต่อการเป็นสมาชิกศาสนจักรของบางคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.