หัวข้อ

สถาบันศาสนา

http://institute.lds.org

การศึกษาเป็นเรื่องที่เน้นหนักในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นอกจากเปิดชั้นเรียนเซมินารีให้นักเรียนมัธยมปลายแล้ว ศาสนจักรยังได้อุปถัมภ์ชั้นเรียนศาสนาที่เรียกว่า “สถาบัน”ให้คนวัยหนุ่มสาวอายุ 18 ถึง 30 ปี และนักศึกษาที่แต่งงานแล้วเช่นกัน{nb}

  • ครูเต็มเวลาและครูอาสาสอนนักศึกษาในอาคารสถาบันศาสนาที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของ ในอาคารประชุมระดับท้องที่ หรือในบ้าน ชั้นเรียนประจำสัปดาห์สอนในระหว่างวันธรรมดาและช่วงเย็น
  • ชั้นเรียนต่างๆ ได้แก่ การสอนศาสนาในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน ประวัติศาสนจักร การหาคู่และการแต่งงาน และวิธีค้นคว้าประวัติครอบครัว
  • สถาบันยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเติบโตผ่านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการอบรมผู้นำด้วย อีกทั้งมีไว้ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิญญาณเมื่อนักศึกษาต้องเผชิญแรงกดดัน การทดลอง และการท้าทายของชีวิตประจำวัน
  • ชั้นเรียนสถาบันเติบโตต่อเนื่องทั้งในและนอกสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2005 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนสถาบันศาสนาในประเทศต่างๆ เกิน 200,000 คนเมื่อเทียบกับ 167,000 คนในสหรัฐ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.